Házirend

Általános elvek

 • A tanulók jogait és kötelességeit, a diákönkormányzat jogait a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény és a 326/2013. számú Kormányrendelet szabályozza.
   
 • A jogok biztosítása, a kötelességek teljesítésének ellenőrzése az iskolavezetés, a tantestület és a diákönkormányzat közös feladata.
Az iskola munkarendje
 • Az iskola épülete tanítási napokon 7.30-kor nyit. A tanulók kötelessége, hogy az iskolába illetve az iskolai rendezvényre legkésőbb 10 perccel a tanítás, illetve a rendezvény megkezdése előtt megérkezzen.
 • A tanítás 8.30-kor kezdődik.
 • A tanulóknak legkésőbb 8.20-ig kell az iskolába megérkezniük, az őket kísérő szülőknek, hozzátartozóknak eddig az időpontig el kell hagyniuk az iskola épületét.
 • A külső helyszínen (sportpálya, sportcsarnok), a reggeli időszakban tartott testnevelés órák 8.15 órakor kezdődnek, a diákoknak 8 órára kell érkezniük.
 • Ha a tanuló a tanórai foglalkozásra késve érkezik, a késés idejét a szaktanár a napló megfelelő rovatába bejegyzi, amit az osztályfőnök hetente összesít. Ha ez az idő eléri a 45 percet, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül.
Tanórák, csengetési rend
A fentiek értelmében a csengetési rend a következő:
 
 
1. óra:
08.30 - 09.15
2. óra:
09.30 - 10.15
3. óra:
10.30 - 11.15
4. óra:
11.30 - 12.15
5. óra:
12.30 - 13.10
6. óra:
13.20 - 14.00
7. óra:
14.10 - 14.50
8. óra 15.00 - 15.40
 • A diákok a becsengetés után késedelem nélkül a tantermekbe mennek, és a szünetben előkészített felszerelésükkel várják a tanárt.
 • Az iskolát a tanítás befejezése előtt csak tanári kísérettel, illetve igazgatói, osztályfőnöki vagy ügyeletes tanári engedéllyel szabad elhagyni. Az iskola engedély nélküli elhagyása fegyelmi szankciókat von maga után.
 • Az iskolában délutánonként szakkörök és délutáni foglalkozások állnak a tanulók rendelkezésére.
Az iskolai és iskolán kívüli viselkedés normái
 • Az iskolai közösség tagjainak tetteiben és szóbeli megnyilatkozásaiban érvényre kell jutnia a tiszteletnek, a kölcsönös megbecsülésnek és a mértéktartásnak.
 • Kívánatos, hogy a fiúk megtanulják a lovagiasság szabályait, s ugyanilyen fontos, hogy a lányok mellőzzenek minden olyan gesztust, amelyek a fiúkat ezen szabályok tiszteletben tartása alól felmenthetik. Illendő, hogy a lányok és a fiúk kapcsolatában is a mértékletesség legyen a vezérelv, amely világosan megszabja, mi az, ami e kapcsolatból a közösségre tartozik, és mi az, ami nem.
 • Tanulóink számára kívánatos a tiszta és ápolt megjelenés, amely egyszerű és természetes, a divat szélsőségeitől mentes. 
 • Becsengetéskor a tanuló a tanteremben várja a tanárt az osztályfőnök vagy az adott szaktanár által jóváhagyott ülésrendnek megfelelő helyén, majd annak belépésekor vagy távozásakor felállással köszönti őt.
 • A tanulók a tanórákon csak a szaktanár által előírt felszerelést használhatják és tevékenységet végezhetik, mobiltelefonjaikat kötelesek olyan funkcióba tenni, hogy az érkező üzenet vagy hívás ne zavarhassa a tanórát. A laptop és a mobiltelefon tanórai használatát a szaktanár engedélyezheti vagy megtilthatja, akár a diákok egyéni elbírálása alapján. Ha a tanuló a tanórához nem szükséges eszközt, tárgyat használ, illetve nem a tanóra menetének megfelelően tevékenykedik,  a szaktanár jogosult elvenni a nemkívánatos eszközt, a tevékenység tárgyát, és azt az utolsó tanítási óra után visszaadni. 
 • Az iskola területén, illetve az iskolai rendezvényeken tilos a szeszesital, energiaital, kávé fogyasztása és a dohányzás. A szabály ellen vétő diákot az iskola kizárhatja a rendezvényről és ellene fegyelmi eljárást kezdeményezhet
 • Az iskola a tanulók értékeiért felelősséget nem vállalhat, a diákok ne tartsanak maguknál indokolatlanul nagy értéket vagy sok pénzt. Rendkívüli esetekben a gimnázium páncélszekrényében helyezzük el az értékeket.
 • A tanulók az általuk okozott kárt a tanulók kötelesek megtéríteni.
 • A házirend szabályai az iskolán kívüli iskolai rendezvényeken is teljes mértékben érvényesek.
 • Fegyelmi szankcióban részesült tanulók iskolai kirándulásokon és rendezvényeken való részvételét a tantestület megtagadhatja.
Szülői értekezletek és fogadóórák
 • Szülői értekezletet a tanév rendjében meghatározott időpontokban tartanak az osztályfőnökök. Rendkívüli értekezletet az osztályfőnök hívhat össze.
 • A fogadóórákra a tanév rendjében rögzített időpontokban kerül sor. A megadott napon a szaktanárok az előre egyeztetett időpontokban fogadják a szülőket. Időpontot a titkárságon lehet kérni a fogadóóra előtti héten.
A hetes feladatai
 • A hetes gondoskodik a tanterem rendjéről és ügyel annak tisztaságára.
 • Minden óra után tisztára törli a táblát és kiszellőzteti az osztálytermet.
 • Óra elején jelenti a hiányzókat a tanárnak.
 • A tanítás végén ellenőrzi, hogy mindenki kitakarította-e a padfiókját.
A tanulók vélemény nyilvánításának rendje, formái
 • A diákok kollektív jogainak érvényesítése, egyéni érdekvédelmük segítése céljából diákönkormányzatot hoznak létre. Ennek működését külön szervezeti és működési szabályzat írja le. A diákság nagyobb közösségének, csoportjának tekintjük a legalább két osztály tanulóiból álló csoportot.
 • A diákönkormányzat véleményezési és egyetértési jogát gyakorolhatja az iskola igazgatójával folytatott megbeszéléseken. A diákönkormányzat kérdéseire az igazgató 30 napon belül ad választ.
 • A nevelőtestületi értekezleteken a diákönkormányzat képviselői tanácskozási joggal vesznek részt.
 • Diákönkormányzat, a következő tanév munkatervének kialakításában való hatékonyabb közreműködése érdekében a folyó év június 15-ig egyeztet az Iskolavezetéssel.
 • A diákközgyűlést minden évben a diákönkormányzattal egyeztetett időpontban tartjuk. A közgyűlésen osztályonként 3 képviselő kap lehetőséget arra, hogy a diákélettel kapcsolatos javaslatait előterjessze, illetve a közoktatási törvény adta lehetőségekkel éljen.
 • A diákközgyűlés technikai feltételeit az iskola biztosítja, megszervezése a diákönkormányzat feladata.
 • A diákönkormányzat írásbeli kezdeményezésére az igazgató három héten belül köteles tanítási időn kívülre összehívni a rendkívüli diákközgyűlést.
Mulasztások igazolása
 • Az iskolából történő hiányzást szülő, orvos, osztályfőnök, illetve az iskolavezetés igazolhatja:
 • Szülő írásban, az ellenőrző könyvben vagy elektronikus formában igazolhatja gyermeke hiányzását,
 • az igazolást legkésőbb egy héttel a mulasztást követően az iskola titkárságán vagy az osztályfőnöknél le kell adni,
 • az osztályfőnök és az iskolavezetés indokolt esetben (pl. tanulmányi verseny, sportkikérő stb.) igazolhat mulasztást.
 • Az első igazolatlan hiányzás után az iskola levélben értesíti a szülőt.
 • 10 óra igazolatlan hiányzás után az iskola levélben értesíti a szülőt, és - tanköteles korú növendék esetén - a lakóhely szerint illetékes jegyzőt.
 • 50 óra igazolatlan hiányzás után az iskola a közoktatási törvénynek megfelelően jár el.
 • A három napot meghaladó, előre látható távolmaradást - a szülő írásbeli kérelme alapján - az igazgató engedélyezheti.
 • A testnevelési órákról való állandó felmentést az iskolaorvos adhat a 326/2013. számú Kormányrendeletben leírtak figyelembevételével.
 • A tanítás nélküli munkanapokon is kötelező a programokon való részvétel (pl.: Pasaréti nap, Múzeumi nap, Sportnap). A megjelenés elmulasztása tanórai hiányzásnak minősül, ami igazolás hiányában igazolatlan órát jelent.
 • Késés csak indokolt esetben igazolható. Az indokoltságot az osztályfőnök állapítja meg.
 • Ha egy tanuló összes hiányzása egy tanév során meghaladja az oktatási törvényben meghatározott 250 órát, vagy egy bizonyos tantárgy éves kötelező óraszámának 30%-át, és emiatt a tanuló teljesítménye a tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.
 • A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét megtagadhatja, ha a tanuló igazolatlan hiányzásainak száma egy adott tantárgyból eléri a 20 órát, ebben az esetben a tanuló érdemjegye elégtelen.
A jutalmazás formái
 • Tanév közben adható jutalmak:
 • szóbeli dicséretek (szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói),
 • írásbeli dicséretek (szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói),
 • nyilvános dicséret az iskolaújságban vagy az ünnepélyeken.
Tanév végi jutalmak:
 • a bizonyítványba bejegyzett szaktárgyi dicséret,
 • a bizonyítványba bejegyzett általános dicséret,
 • oklevél,
 • jutalomkönyv,
 • emlékérem,
 • Pasaréti Kupa: iskolánk azon kiváló tanulója nyerheti el, akinek tanulmányi átlaga legalább 4,8; legalább egy tantárgyból szaktárgyi dicséretet érdemel ki; valamint példamutató magatartást tanúsít az egész tanév folyamán.
A feltételeket teljesítő tanulók közül a tantestület választja ki a legkiválóbb diákot.
Fegyelmi szankciók
Szaktanári bejegyzések, figyelmeztetések, az ellenőrző hiányának bejegyzése, melyeket a bejegyzések számától és súlyosságától függően fegyelmi szankció követ.
 • Osztályfőnöki figyelmeztető, intő, rovó.
 • Igazgatói vagy tantestületi figyelmeztető, intő, rovó.
 • Fegyelmi eljárás
A fegyelmi szankció nem ismételhető, ismételt fegyelmi kihágás esetén csak magasabb szintű büntetés adható. A kiemelkedő fegyelmi kihágásokat az iskola fegyelmi bizottsága vizsgálja ki.
Rendkívüli események
 • Bombariadó esetén a megszakított vagy elmaradt tanórákat a tűzszerészeti átvizsgálást követően rövidítve kell megtartani.
 • Tűz és baleset esetén a Tűz- és Balesetvédelmi Szabályzatban rögzítettek az irányadók.
 • Ünnepi alkalmak: szalagavató, ballagás, vizsgák, iskolai ünnepélyek, az igazgatóság által előre bejelentett egyéb események.
A Pasaréti Gimnázium diákjai számára ünnepi alkalmakkor a következő ruházat kötelező:
 • lányok számára: fehér blúz, sötét szoknya vagy nadrág, sál, a ruhának megfelelő cipő.
 • fiúk számára: fehér ing, sötét zakó és nadrág, nyakkendő, a ruhának megfelelő cipő.
Ha a nevezett alkalmakkor a diák nem az előírt öltözékben jelenik meg, az fegyelmi szankciót von maga után.
A számítógépterem használatának rendje
 • A gépterembe csak tanári engedéllyel szabad belépni. Diákok a gépteremben csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak.
 • A gépterembe ételt, italt bevinni szigorúan tilos.
 • A számítógépeket és a hozzájuk tartozó perifériákat csak tanári engedéllyel szabad be- vagy kikapcsolni.
 • Csatlakozó kábeleket tilos áthelyezni.
 • A számítógépeken csak az iskola által adott, vagy a rendszergazda által előzetesen ellenőrzött adathordozókkal szabad dolgozni.
 • A adathordozóra adatokat felvinni, törölni vagy onnan letölteni csak a rendszergazda engedélyével szabad.
Könyvtárhasználat
 • A diákok az iskola könyvtárából a könyvtár vezetőjétől kölcsönözhetnek könyvet otthoni és tanórai használatra.
 • A kölcsönzés ideje 1 hónap, mely elteltével a tanuló köteles az általa kölcsönzött könyvet visszaszolgáltatni.
 • Ha a tanuló a kölcsönzött könyvet megrongálja vagy elveszíti, köteles a könyv árát megtéríteni.
 • A könyvtár Tankönyv részlegét a tanulók önállóan, szabadon használhatják. A könyvtári tankönyveket a tanórai használat után a tanulók kötelesek visszatenni a helyükre.
A Házirendet a Nevelőtestület elfogadta.

Hatályba lépés időpontja: 2015. szeptember 1.

Budapest, 2015. augusztus 29.