A Pasaréti Gimnázium Pedagógiai Programja

 

 

 

 

Pasaréti Gimnázium

 

 

PEDAGÓGIAI PROGRAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022. augusztus 24..

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

 

 

Célok és feladatok


3

 


1.


AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA


5

 


 


 

1.1.


Az iskola adatai


5

 


 


1.2.


Az iskola arculata


5

 


 


1.3.


Képzési kínálatunk és rendszerünk


7

 


 


1.4.


Az iskola meglévő kapcsolatrendszere


7

 


2.


NEVELÉSI PROGRAM


9

 


 


 

2.1.


Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei


9

 


 


2.2.


A nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei korcsoportonként


9

 


 


2.3.


A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok


14

 


 


2.4.


A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok


   15

 


 


2.5.


Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok


   18

 


 


 


2.6.


A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai


19

 


 


2.7.


A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai


 

 


 


         tevékenység


20

 


 


2.8.


A diákönkormányzat működése


24

 


 


2.9.   A szülő, tanuló, iskolai pedagógus együttműködésének formái,


 

 


 


továbbfejlesztésének lehetősége


25

 


 


2.10. Vizsgakövetelmények                                                                                           


28

 


 


   2.11. Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos

             iskolai terv


   29

 


3.


HELYI TANTERV


  30

 


 


 

3.1.   Iskolánk képzési struktúrája


   30

 


 


3.2.   Az iskolai nevelés-oktatás alapvető céljai, kulcskompetenciák


  33

 


 


3.3.   Tantárgyi struktúra, óraszámok, tantervek                                


  37

 


 


3.4.


A középszintű érettségi vizsga témakörei, a modulok értékelése


   41

 


 


3.5.


Az előrehozott érettségi


   41

 


 


3.6.   Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök


  41

 


 


3.7.


kiválasztásának elvei

Az iskola pedagógiai feladatainak helyi megvalósítása                                                


42

 


 


3.8.


Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei


43

 


 


3.9.


Az iskolai beszámoltatás rendje és követelményei


44

 


 


 


3.10.


A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek


50


 


3.


11. Az egészségnevelés és környezeti nevelés célja 


 51

 


5.


ZÁRADÉK


58

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célok és feladatok

 

 


1.   

A Pasaréti Gimnázium elsődleges céljai:

 

 


      

a korszerű, életkoruknak megfelelő mennyiségű és mélységű szaktárgyi ismeretanyag elsajátíttatása a tanulókkal (irányadó dokumentumok: Nkt, kerettantervek);

 


      

a tanítás során arra törekszünk, hogy a tanulók részére nyújtott tájékoztatás és ismeretközlés tárgyilagos és többoldalú legyen;

 


      

személyre szabott vagy a csoportszinthez igazított tanórai és tanórán kívüli foglalkozás az egyes tanulók, tanulócsoportok képességei, érdeklődése alapján;

 


      

a valamely területen kiemelkedően tehetséges tanulók kibontakozásának segítése;

 


      

az alkalmazásképes tudás elsajátításához szükséges tanulási technikák megismertetése a tanulókkal;

 


      

az írásbeli és szóbeli kifejezőkészség, a kreativitás fejlesztése;

 


      

felkészítés a magasabb iskolafokokon történő helytállásra (felső tagozat, gimnázium, felsőoktatás);

 


      

a reális önismereti szint kialakítása, toleranciára nevelés, a vitakészség fejlesztése;

 


      

a tanítási időn kívüli iskolai, illetve az iskolán kívüli szervezett szabadidős programok segítségével az igényes, tartalmas szórakozás, kikapcsolódás iránti igény felkeltése;

 


      

egészséges életmódra, rendszeres és kiegyensúlyozott életvitelre nevelés;

 


      

a beilleszkedési vagy tanulási problémákkal küzdő tanulók segítése, támogatásuk; szükség esetén a szakember által történő segítésük megszervezése.

 


2.   

Fontos feladatunk

 


      

Magas színvonalon részt venni a pedagógiai- szakmai szolgáltatásban, a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (a továbbiakban NKT), valamint a végrehajtására vonatkozó kormány- és EMMI rendeletek, az EMMI 26498-1/2013/KOIR iktatószámú Határozata, valamint a fenntartó és az OH közötti PSZKF/89-1/2016 iktatószámú megállapodásban foglaltaknak megfelelően.

 

 

 


      

Törekszünk a magas színvonalú munka személyi feltételeinek fenntartására. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk megteremteni a magas színvonalú munka tárgyi feltételeit.

 


      

Arra törekszünk, hogy adminisztratív munkánk, tanügyi dokumentumaink hiánytalan rendezettségükkel és precizitásukkal jól szolgálják a tartalmi munkát.

 


      

A pedagógustestület önmagára nézve kötelezően betartandó követelménynek tekinti a személyes példaadást:


o  

az önmagával szembeni szakmai igényesség terén;


o  

a munkafegyelem terén;


o  

az etikus magatartás terén;


o  

az egymás közötti, illetve a gyerekekkel, a szülőkkel, más iskolák minket látogató pedagógusaival való kapcsolatában (türelemre, megértésre törekvés, tisztelet, segítőkészség, kölcsönös bizalom, felelősségvállalás).

 


      

Minden rendelkezésünkre álló eszközzel segítjük a pályájuk elején és végén lévő pedagógustársainkat.

 


      

Távol tartjuk az intézménytől a napi politikát.

 


      

Vallási és világnézeti kérdésekben semleges álláspontot képviselünk.

 


      

Arra törekszünk, hogy az épület és légköre megfeleljen a kiegyensúlyozott, nyugodt, színvonalas munka környezeti követelményeinek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      

AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

 


1.1. 

A Pasaréti Gimnázium adatai

 

Az intézmény neve: Pasaréti Gimnázium (OM 035343)

Az intézmény székhelye: 1022 Budapest, Lóczy Lajos utca 11.

Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapítvány a Pasaréti Gimnázium Létesítésére és Működtetésére

Az intézmény címe: 1022 Budapest, Lóczy Lajos u. 11.

Az intézmény felügyeleti szerve: Budapest Főváros Kormányhivatala

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy

Az intézmény működési területe: országos

Az intézmény típusa: 4, 6 és 8 évfolyamos gimnázium

A képzés belső szerkezete: 


      

iskolánk négy- hat és nyolcosztályos gimnáziumi képzést folytat,


      

képzésenként legfeljebb egy osztályt indít évfolyamonként,


      

az egy osztályba felvehető tanulók maximális létszáma 26 fő

Az intézmény alaptevékenysége: nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás

Az intézmény alapításának éve: 1995

 


1.2. 

Az iskola arculata

 

A Pasaréti Gimnázium alapítványi fenntartású köznevelési intézmény, amely 1995-ben alakult, a Fővárosi Önkormányzat, később Budapest Főváros Kormányhivatala engedélyével működik. A képzés négy, hat és nyolc évfolyamos gimnáziumi tagozaton, legfeljebb 200 fő tanulói összlétszámmal folyik. A tanulók emelt óraszámban tanulnak idegen nyelveket. Az első idegen nyelv az angol, amelyet már az 5. évfolyamtól tanulhatnak a 8 évfolyamos képzésre jelentkezők. A kilencedik évfolyamtól bevezetett kritériumvizsga rendszer célja az érettségi vizsgára való felkészülés segítése.

 

Az iskolai oktató-nevelő munka fő célkitűzése a növendékek szaktárgyi tudásának megalapozása és magas szintre hozása, valamint felkészítésük felsőfokú tanulmányaik megkezdésére. Tantestületünk elkötelezett a kulcskompetenciák, így az anyanyelvi- és idegen nyelvi kommunikáció, a matematikai kompetencia, a természettudományos kompetencia, a digitális kompetencia, a hatékony, önálló tanulás, a szociális és állampolgári kompetencia, a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, valamint az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztésében.

 

Kiemelt szerepet kap az élő idegen nyelvek (angol, német és spanyol) magas szintű oktatása, a nyelvi kultúra megismertetése, így nemzeti és európai identitásunk aktív megélése. Az érettségi vizsga előtti utolsó két évben, a továbbtanulás érdekében, a következő fakultációs lehetőségek közül választhatnak tanulóink: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelvek, fizika, kémia, biológia, művészettörténet, etika, rajz és vizuális kultúra és ének-zene. A fentiekben megfogalmazott oktatási célok megvalósulását következetes pedagógiai munka segíti.

 

Iskolánk magas, de egyértelmű és teljesíthető követelményeket támaszt a tanulókkal szemben, a követelmények teljesítését folyamatosan ellenőrzi, és rendszeresen tájékoztatja az eredményekről a szülőket. Nevelési programunk a kötelező tananyagon túl személyre szabott: a tehetségeket gondozza, a lemaradókat támogatja.  A szeretetteljes és eredményes nevelés sikerének kulcsa a hatékony, őszinte és folyamatos tanár-szülő kommunikáció. Ennek fenntartása minden kollégánk elsőrendű feladata. Célunk egy olyan korszerű, innovatív iskola működtetése, amely a régi színvonalon felel meg az új kihívásoknak, elvárásoknak.

 

A tanórán kívül számos szabadidős tevékenység áll az érdeklődő tanulók rendelkezésére: közismereti tantárgyi és egyéb tehetséggondozó szakkörök: zene-dráma, képzőművészeti, színház-operabarát társaság, tantárgyi versenyekre felkészítő, felzárkóztató, azaz a tanórákon lemaradt diákokat segítő, nyelvvizsga előkészítő kurzusok, sportkörök (labdarúgás, jóga, úszás, asztalitenisz). Gimnáziumunk rendszeresen szervez bel- és külföldi kirándulásokat, tanulmányi- és sporttáborokat.

 

Az iskola tanulóinak meghatározó többsége stabil anyagi hátérrel rendelkező családból származik, ugyanakkor nincs olyan osztályunk, ahol ne tanulnának elvált szülők és csonka családok gyermekei. Többségük a II. kerületben, és annak vonzáskörében lakik, de sokan járnak be a fővároshoz közeli településekről is.

 

Intézményünk a főváros 2. kerületében, zöldövezeti területen található. Az épületben nyolc tanterem, két kisterem, egy labor, egy tanári szoba, egy titkárság, egy igazgatói iroda, egy orvosi szoba, egy tárgyalószoba és egy irodai helység segíti a nevelő-oktató munkát. Folyamatos fejlesztést igényelnek az IT berendezések, az audiovizuális eszközeink, hangosítási rendszerünk és a természettudományos eszközparkunk. Az épületben minden iskolahasználó számára korlátlan, de tartalom szempontjából szűrt az internethasználat. Az udvaron közösségi bútorok, csocsó, ill. pingpongasztalok is várják gyerekeket és a tanárokat.

 

Beiskolázott (az általános iskolába sorsolással bekerült) tanulóink egyre nagyobb számban küzdenek valamilyen tanulási- vagy beilleszkedési nehézséggel, szorulnak különös figyelemre, fejlesztő foglalkozásokon való részvételre.

 

Megfelelő felkészültséggel kell rendelkeznünk annak a problémának a kezelésére, hogy a hozzánk érkező diákok többségében fel kell ébresztenünk a sokirányú érdeklődést, a kíváncsiságot, a szükséges mértékű akaraterőt és toleranciát, valamint fejlesztenünk kell a kapcsolatteremtő technikákat és a társasági érintkezés szabályait.

 

Mindemellett nőtt a gyerekek érdekérvényesítésre vonatkozó igénye, és változtak az iskolával, a tanárokkal és az egymással szembeni elvárásaik. A tapasztalt hiányosságok és változások nagy része „kortünet”, melynek mélyebb társadalmi eredetű gyökerei vannak.

 

Ennek ellenére úgy látjuk, hogy az iskolának és a nevelőmunkának napjainkban meghatározó szerepe van az értékrend és a szokások alakításában, a tanuláshoz való viszony javításában, az igényesség szintjének emelésében, az aktivitás tárgyának, irányának alakításában.

 

 

 

 

A végzősök, érettségizők esetében a továbbtanulás megtervezésekor, a pályaválasztáskor első helyre kerül az iskolában az egyes tárgyakból elért eredményekből, valamint a család anyagi lehetőségeiből következő reális lehetőség. Ha ennek alapján több pálya is szóba jöhet, akkor előnyt élvez a jobb anyagi lehetőségekkel kecsegtető divatpálya, és második helyre kerül az érzelmi motívum. Csak ezután következik a szűkebb és tágabb környezet hatása. (Abban, hogy a legerősebb motiváció a realitás, benne van a szülőknek az a törekvése, hogy gyermeküket a biztonság, a kudarc elkerülése felé igyekeznek terelni.) A gimnáziumunkba jelentkező tanulók pályaválasztási szándéka alapján az informatikus, közgazdász, jogász, orvos, médiával kapcsolatos területek a jellemzőek, de nem ritka a művészettel, illetve a sporttal összefüggő pályaválasztás sem.

 


1.3. 

Képzési kínálatunk és rendszerünk

 

Gimnáziumunkban 4, 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi képzés zajlik. Fontos alapelvnek tekintjük a három képzési forma összehangolását, a közöttük megvalósuló átjárhatóságot.

 

Iskolánk négy, hat, -és nyolc évfolyamos szerkezet szerinti képzéssel valósítja meg a Nemzeti Alaptanterven alapuló Kerettantervben és a Köznevelési törvényben előírt képzési feladatait, elsősorban a törvényi előírásokat teljesítve, valamint azon felül egyedi sajátosságai szerint, az alapfeladatokat számos szempontból meghaladva.

 

A képzés szerkezeti tagozódása:

 


  

8 évfolyamos gimnázium


  

6 évfolyamos gimnázium


  

4 évfolyamos gimnázium

 

Általában osztálykeretben, kivéve:


   

idegen nyelv (minden évfolyamon csoportbontásban);


   

matematika a 12. évfolyamon csoportbontásban;

 

1.4. Az iskola meglévő kapcsolatrendszere

 

A fenntartóval konfliktusmentes kapcsolattartásra, együttműködésre törekszünk. A jogszabályokat, fenntartói/működtetői feladatokat – lehetőség szerint – időre, pontosan elkészítjük.

 

1.4.1. A szülőkkel való együttműködés és kapcsolattartás formái

 

Az értékközvetítésben a szülők a legfontosabb partnereink. A szülőkkel fenntartott kapcsolatunkban legfontosabb:

 


      

Megismertetni őket az általunk elsődleges fontosságúnak tekintett értékekkel (szükség esetén vitában meggyőzni őket ezek fontosságáról).


      

Tiszteletben tartani azt a jogukat, hogy gyermekeiket minden körülmények között védjék és (akár elfogultan is) szeressék. A gyerekkel kapcsolatos elmarasztaló vélemény közlésekor maximális empátiát kell tanúsítanunk.


      

Tudatosítanunk kell azt a tényt önmagukban, hogy a szülő más és több oldalról ismeri a gyermekét, mint a pedagógusok. (Ezért a kialakult konfliktushelyzet okainak vizsgálatánál körültekintően kell eljárnunk.)

 

1.4.2.  Kapcsolataink más intézményekkel, szervezetekkel

 

 

Az iskola szoros kapcsolatot tart a Károli Gárspár Református Egytemmel, melynek diákjai rendszeresen látogatják iskolánkat gyakorlati óráik keretében.

 

A közösségi szolgálat szervezésével összefüggésben kiépülőben vannak kapcsolataink számos intézménnyel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.       

NEVELÉSI PROGRAM

 

A nevelés: társadalmi tevékenység, komplex hatásrendszer. A lényege értékközvetítés és értékteremtés.

 

Az érték: tevékenység eredménye.

 

A nevelés funkciói:

 


       

individuális fejlesztés, mert elősegíti az egyén fejlődését;


       

közösségfejlesztés, mert hozzájárul az emberi (mikro, makro) közösségek fejlődéséhez.

 

2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei

 

Nevelési programunk vezérelve: újraéleszteni, megtartani és kialakítani mindazon értékeket, amelyek birtokában tanítványaink – szociális helyzetükre, világnézetükre, családi hátterükre való tekintet nélkül – képesek művelt, kulturált emberként helytállni, majd (az iskolában szerzett ismeretekre és készségekre építve) későbbi tanulmányaikat folytatni, szakemberként érvényesülni a felnőtt életükben.

 

Melyek ezek az értékek?

 

Pedagógiai Programunk bevezető dokumentuma, intézményünk valamennyi pedagógusa által, ellenszavazat nélkül elfogadott Célok és feladatok foglalja össze ezen értékeket. Rövid felsorolásuk álljon itt újra:

 


       

becsületesség, egyenesség, őszinteség, megbízhatóság;


       

kíváncsiság és tudásvágy;


       

tolerancia és szolidaritás;


       

a másik ember tisztelete és a szeretni tudás;


       

a szűkebb és tágabb környezet szeretete és védelme; kötődés a családhoz és az iskolához;


       

magyarság- és európaiság-tudat;


       

önfegyelem és a másokra figyelés képessége;


       

szorgalom és türelem a munkában;


       

törekvés széles körű műveltségre;


       

reális önismeret és erre alapozott döntésképesség; vitakészség és kifejezőkészség; innovatív készség, kreativitás;


       

törekvés az egészséges életmódra;


       

az érték és a talmi közötti biztos választás képessége.

 

2.2. A nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai korcsoportonként

 

2.2.1.  Célok, feladatok

 

A társadalmi környezet arra kényszerít bennünket, hogy olyan modern iskolát építsünk, amely megfelel a mai igényeknek: kreatív, innovatív, a világra nyitott, egyéni teljesítményre és csoportmunkára egyaránt képes, korszerű, több területen is mobilizálható tudással rendelkező embereket képezzen.

 

 

A Pasaréti Gimnázium egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy a rendelkezésére álló személyi és tárgyi erőforrásaival, a neveléstudomány teljes módszertani megalapozottságával segítse diákjait abban, hogy nyitott és széleskörű ismeretekkel rendelkező fiatalokká váljanak. Sajátítsák el azt a korszerű tudásanyagot és a megbízható nyelvismeretet, ami támogatja őket abban, hogy az általuk választott úton elindulhassanak akár határainkon belül, akár kívül. Tudjanak és akarjanak egész életük során tanulni, szociális kompetenciák birtokában legyenek, és a társadalom számára hasznos, elégedett és boldog polgárként tevékenykedjenek.

 

E célok eléréséhez kiemelkedően fontosnak tekintjük az integráló szellemű tudásátadást, amelynek lényegi eleme a tantárgyak közötti kapcsolatok megismertetése, a rendszerben gondolkodás elsajátíttatása és a szaktárgyi szintet meghaladó ismeretközlés, a kooperációra való képességének igényének kialakítása.

 

A magasabb óraszámban folytatott idegennyelv oktatás elsődleges feladata a magas színvonalú nyelvtudás, az adott országok nyelvi kultúrájának megismertetése, valamint elsődlegesen az emelt szintű érettségire és a nyelvvizsgára való felkészítés.

 

Iskolánk számonkérési rendszere biztosítja, hogy a tanulni kívánó diákok elsőbbséget élvezzenek a tanulásban lehetőséget nem látó tanulókkal szemben. A pozitív megkülönböztetést tehetséggondozás segíti. Ugyanakkor a gyengébb tanulmányi eredményt elérő diákok felzárkóztatását a tantestület – mind tanórai, mind tanórán kívüli keretben – folyamatosan támogatja.

 

Az oktatási célokon túl az erkölcsi nevelés és a viselkedés bizonyos normáinak átadása is fontos az itt dolgozó nevelők számára. Felvállaljuk, hogy értékközvetítő tevékenységet folytatunk, segítve ezzel diákjaink kulturált polgárokká válását. Oktatási és nevelési céljaink eléréséhez fontos segítőnek tekintjük a családias iskolai hangulatot.

 

A nevelési célok megvalósításának fontos eszköze az intézményünkre jellemző egységes, úgynevezett Pasaréti–szellem. Ez a diákok iskolai közösséghez tartozását, valamint egy tanulásközpontú értékrendszer kialakítását és elfogadtatását jelenti. Az iskolahasználókkal törekszünk a jó kommunikációra, nevelési céljaink elérése érdekében folyamatos kezdeményező kapcsolatot tartunk fenn a szülőkkel. A tantestület egységes a nevelési és oktatási elvek tekintetében, ezek következetes betartatását mindannyian fontosnak érezzük. Az intézményben dolgozó tanárok szakmai tudásuk színvonalát értéknek tekintik, ennek fejlesztéséért folyamatosan dolgoznak.

 

Az intézményünkben dolgozó oktatók és nevelők számára fontos a diákok testi és lelki egészségének fejlesztése. Ezen egészség-megőrzési tevékenység célja, hogy képessé tegye a diákokat arra, hogy egyre növekvő kontrollt szerezzenek saját egészségük felett, többet törődjenek egészségükkel és mindehhez rendelkezzenek a szükséges információkkal és lehetőségekkel.

 

Alapelvünk a korszerű műveltségkép és értékrendszer kialakítása, amely a tanulókat felkészíti, alkalmassá teszi a valóság viszonyrendszerének megértésére. Összefoglalva az intézményt az alábbi célok vezérlik:

 

 

 

Tanulóink

 


    

legyenek társas kapcsolataikban kulturáltak, jó kommunikációs készséggel rendelkezők,


    

legyenek érdeklődők, nyitottak, rugalmasak, az egyéni látásmód, az önkifejezés igénye, a szépérzék, az esztétikum iránti igény jellemezze őket,


    

tudatosan, kulturáltan vállalják fel konfliktusaikat, fejlesszék konfliktustűrő képességüket, hogy kiegyensúlyozott emberré váljanak,


    

legyenek motiváltak a tanulásban,


    

ízleljék meg a sikert társaik, szüleik és nevelőik körében, a tantervi követelményeken túl képességeik mind szélesebb körében,


    

váljanak képessé saját érdekeik érvényesítésére, hogy a siker esélyével készüljenek fel életpályájukra,


    

ügyeljenek környezetük tisztaságára, épségére,


    

ügyeljenek saját egészségükre, tudatos fogyasztási kultúrával, pénzügyi ismeretekkel rendelkezzenek, kerüljék a káros szenvedélyeket.

 

2.2.1.1.  Az alsó tagozaton folyó képzés céljai

 

Az alsós képzés elvi célkitűzése az, hogy a program elején felsorolt értékek közül minél többet juttasson el a tanulókhoz, az életkori sajátosságaiknak legmegfelelőbb formában. A gyakorlati cél: felkészíteni a gyerekeket a középfokú továbbtanulásra, kialakítani bennük azokat a készségeket, amelyekre alapozva képesek lesznek az egyéniségükhöz leginkább illő pálya választására.

 

A célokhoz kapcsolódó szerkezet

 

5–8. évfolyamon a kerettanterveknek megfelelő óraszámban és a rendelkezésre álló szabad órakeretben az előírt ismeretanyag tanítása, képesség és készségfejlesztés.

 

 

Az idegen nyelv oktatása emelt óraszámban zajlik. Ez heti 6 órát jelent, melyből 2 óra kimondottan a kommunikációs készségek fejlesztésére irányul. A nyelvórákon az 5-6. évfolyam és a 7-8. évfolyam tanulói létszámtól függően 3-4, maximum 12 fős csoportban tanulják az angol nyelvet.

 

2.2.1.2.  A gimnázium felső tagozatán folyó képzés céljai

 

Olyan biztos alapokat adni a tanulóknak az első két évfolyamon (hatosztályos gimnázium 7–8. négyosztályos gimnázium 9–10. osztály), amelyre bármilyen irányú későbbi

 

tanulmányok épülhetnek (a biztos alapok mellett a tanulási technikák tanításával, a szorgalom és az akaraterő növelésével, a beszéd- és vitakészség fejlesztésével).

 

A hat évfolyamos gimnázium 9. és 10. osztályában az alapok megszilárdítása, elmélyítése, az ismeretszerzés és alkalmazás készségének kialakítása a cél, valamint annak segítése, hogy a diákok reális önismeret, valamint megfelelő mennyiségű és mélységű tudás alapján válasszanak pályát.

 

 

 

 

 

Az utolsó két évben (11–12. évfolyam) a diákokat érdeklődésüknek megfelelő tárgyakból az emelt szintű érettségi vizsgára készítünk, valamint a választott pályán történő helytálláshoz szükséges készségeket, képességeket erősítjük, a tanulócsoporthoz igazított (szükség esetén személyre szabott) módszerekkel. Kiemelkedő szerepet kap az iskolai munka során az önálló alkotómunka, a kreativitás és az információhordozók széles körű alkalmazása.

 

A célokhoz kapcsolódó szerkezet

 

A hat évfolyamos általános képzési célú gimnáziumi osztályba azok a diákok járnak, akiknek kiemelkedő érdeklődését általános iskolájában már nem tudták kielégíteni, de természetesen olyan gyerekek is kérik felvételüket (és felkészültségük, képességeik alapján be is kerülnek), akiket a szüleik törekvése vezetett a hat évfolyamos gimnáziumi képzés felé.

 

E képzési formával azt a célt kívánjuk elérni, hogy a fogékony, gondolkodni tudó, önálló alkotómunkára kész és képes gyerekeket sietség, tananyag- és vizsgaszorítás nélkül, aktivitásukra építve, biztos, alkalmazható, széles körű tudáshoz juttassuk, megtanítsuk őket az ismeretszerzés örömére, kezükbe adjuk az önkifejezés, tudásalkalmazás eszközeit és módszereit. A rendelkezésre álló hatévnyi időtől azt várjuk, hogy lehetőséget teremtsen a diákoknak az iskolához, de a tanórán kívüli tevékenységekhez is kötődő sok és színes közösségi élmény megélésére.

 

Az osztály tanterve – amilyen mértékben azt a kerettantervi előírások megengedik – a 7-


8.   

évben közel azonos az általános iskola 7-8. évi tantervével, a 9-10. évfolyamok kiegyensúlyozott, valamennyi tantárgynak azonos súlyt biztosító (a kerettantervi óraszámtól kevéssel eltérő óraszámmal dolgozó) tanterve a nyugodt, elmélyülésre alkalmat adó alapozást biztosítja. Lehetőség szerint a tantervek spirális felépítését alkalmazzuk, mivel az elmélyült, alkalmazásképes tudás feltételének ezt a módszert tartjuk. A 11-12. évfolyamon a diákok a továbbtanulási irányuknak megfelelő tantárgyakból (ha a megfelelő létszám, a személyi és tárgyi feltételek adottak) emelt szintű képzést választhatnak.

 

 

Minden évfolyamon egy osztályt indítunk, melyek óraterve alkalmazkodik a kerettantervek óraszámaihoz.

 

A 11. és a 12. évfolyamon a lehetőségeknek megfelelő óraszámban az alaptárgyak közép ill. emelt szintű érettségire felkészítő fakultációs órákkal bővülnek.

 

2.2.2.  Eszközök, eljárások

 

Felvételi és beiskolázási rendszer

 

A köznevelési törvény részletesen szabályozza a tanulói jogviszony keletkezését és megszűnését. Iskolánk tanulói közé felvétel, vagy átvétel útján lehet bejutni. A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt, a felvételi eljárás alapján.      

 

A felvételi eljárás szerves részét képezi a szülőkkel folytatott egyéni beszélgetés, melynek célja, az iskola és az iskolahasználó közötti kommunikáció alapjainak megteremtése, ami a jövőbeli maximális együttműködési készség bázisát jelenti. Ilyen módon a szülők azonosulhatnak az iskola nevelési-oktatási célkitűzéseivel, illetve az iskola nevelőtestülete képet kap a tanuló egyéni sajátosságairól, annak pozitív, illetve negatív aspektusairól. Ezen információ birtokában tervezhetik meg az osztályfőnökök az egyéni beilleszkedési, valamint a csoportfejlesztési feladataikat.

 

A tanulók felvételéről, osztályba sorolásáról a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, a felmérésének és elbeszélgetésnek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.

 

A tanulói jogviszony a beiratkozás napjától, a kiiratkozás, illetve a más intézménybe történő átiratkozás napjáig tart.

 


    

Az iskolába történő felvétel feltétele, hogy a jelentkező tanuló bemutassa a bizonyítványát, személyi igazolványát, annak hiányában diákigazolványát.


    

Az iskola nyitott minden polgár gyermeke számára.


    

Más intézményből történő átvétel esetén a felvételi folyamat során elbeszélgetünk a tanulóval, a szülőkkel, ismertetve iskolánk szellemiségét, szokásainkat, követelményeinket, valamint meghallgatjuk és mérlegeljük az iskolaváltás okát.


    

Az iskola nyitott minden olyan tanuló számára, aki elfogadja az iskola oktatási és nevelési programját, valamint betartja annak Házirendjét. Iskolánk nem körzeti iskola. Ezért ha iskolánk tanulója a Házirendet többszöri figyelmeztetés ellenére megsérti, vagy magatartásával sérti az intézményünk szellemiségét, az iskola igazgatója, az osztályfőnökök véleményének figyelembe vételével dönt arról, hogy az érintett tanuló folytathatja-e tanulmányait iskolánkban, vagy jelentkeznie kell a lakóhelye szerint illetékes iskolába. A döntésről a szülőt írásban kell értesíteni.

 

2.2.3. A felvételi eljárás dokumentumai és feltételrendszere

 


      

az előző utolsó évfolyam sikeres elvégzését igazoló bizonyítvány,


      

a szülő által aláírt jelentkezési lap,


      

szükség esetén különbözeti vizsga,


      

a tanuló távozását igazoló kitöltött „értesítés iskolaváltoztatásról” nyomtatvány,


      

legalább változó magatartás és szorgalom érdemjegy,


      

legalább közepes bizonyítvány,


      

a tanuló felmérése angol nyelvből azzal a céllal, hogy a megfelelő nyelvi csoportot meghatározhassuk.


      

A tantárgyi rendszerek, tananyagok összevetése után az igazgató különbözeti vizsgát írhat elő bármely tantárgyból. Amennyiben a tanuló valamely tantárgy(ak)ból a különbözeti vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból 2 hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni.


      

Intézményünkbe minden évfolyamon kétlépcsős felvételi vizsgát szervezünk. Az írásbeli vizsga szövegértési felmérőből, és egy matematikai készségeket vizsgáló feladatsorból áll. Az ezt követő kötetlen szóbeli beszélgetésen győződünk meg a jelentkező gondolkodási képességéről, kreativitásáról, kommunikációs képességéről,

 

valamint igyekszünk eldönteni, illeszkedik-e, integrálható-e kis létszámú iskolai közösségünkbe. A beszélgetést rendszerint a leendő osztályfőnök és / vagy az intézmény igazgatója vezeti.

 

 


      

Az írásbeli dolgozatok megtekintésére – a vizsgázó és szülője számára – a kijavítás után egy teljes munkanap (8 óra) időtartamára lehetőséget kell adni.


      

A vizsgázó (és a szülő) az észrevételeit a megtekintést követő munkanap végéig, 16 óráig adhatja be írásban az iskola igazgatójának. A következő munkanapot az esetleges észrevételek megtárgyalására kell fenntartani.


      

A más nyelvi kultúrából érkező (nem magyar anyanyelvű vagy nem Magyarországon nevelkedett) tehetséges, de alulképzett diák különös figyelmet, felzárkóztatást, segítséget, türelmet igényel, érdemel és kap tanáraitól, társaitól.

 

2.2.4. Az iskola népszerűsítésének formái

 

Nem alkalmazunk népszerűsítő módszereket, mivel iskolánk iránt enélkül is nagy az érdeklődés. A telefonon vagy levélben érdeklődőknek az egész tanév során részletes felvilágosítást adunk, az igazgató – igény esetén – személyesen fogadja a felvilágosítást kérő szülőket.

 


    

az iskola honlapján (www.gimi.hu), illetve


    

az iskola Facebook oldalán (https://www.facebook.com/pasagimi/) folyamatos, friss információk az iskoláról,


    

a hivatalos pályaválasztási kiadványokban történő megjelenés,


    

nyílt nap szervezése,


    

fogadóóra meghirdetése az előzetesen érdeklődő szülőknek,

 

 

Minden célzott, általunk kezdeményezett népszerűsítési formánál nagyobb hatású az iskola híre, és töretlen eredményessége.

 

2.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

 

Az iskolai életben az ismeretszerzés – lehetőleg a tanulók aktív közreműködésével – a tanítási órákon történik. Magában a tantervben kijelölt tananyagban igen sok lehetőség van a diákok személyiségének fejlesztésére, de a változatos iskolai programok, múzeum-, koncert-, színházlátogatások, külföldi tanulmányutak, és táborozások alkalmával is lehetőség van beszélgetésekre. A tudatos erkölcsiség kialakítása a kötelező olvasmányoktól kezdve, az etikai témájú osztályfőnöki órákon át igen széles skálán mozog, melynek elemei a következők:

 


       

becsületesség, értéktisztelet,


       

jólneveltség, viselkedési, magaviseleti szabályok,


       

őszinteség, egyenesség, nyíltság,


       

jellemesség,


       

jó és rossz életvitel felismerése,


       

a társadalmi normák tiszteletben tartása

 

2.3.1. Célok

 


      

A tanulói személyiség „erejének”, épségének növelése (kompetencianövelő stratégia);


      

A konstruktív életvezetés képességének kialakítása, fejlesztése;

 

 

 

 


      

Az eredményes életvezetéshez szükséges készségek, képességek kialakítása, fejlesztése;


      

A környezetből származó megterhelések, ártalmak csökkentésére irányuló prevenciós feladatok, programok megvalósítására való törekvés;


      

A közösségfejlesztő, önfejlesztő magatartásformák és tevékenységek ösztönzése, ezzel párhuzamosan a destruktív megnyilvánulások leépítése;


      

A tanulók testi, értelmi, erkölcsi, érzelmi, gyakorlati képességeinek fejlesztése.

 

A személyiségfejlesztés folyamatában meg kell valósulnia a következő értékek egyensúlyának:

 

 


      

a biológiai lét értékei (az élet tisztelete, az egészség értéke),


      

az „én” harmóniájára vonatkozó értékek (önismeret, önbizalom, önművelés, stb.),

      

a társas kapcsolatokra vonatkozó értékek (tisztelet, szolidaritás, szeretet, tolerancia),


      

a társadalmi eredményességre vonatkozó értékek (folyamatos tanulás, problémaérzékenység, kreativitás, szellemi igényesség),


      

a humanizált társadalom- és világkép értékei (hazaszeretet, az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása, a hazai és egyetemes kultúra értékeinek megbecsülése, stb.).

 

2.3.2. Eszközök, módszerek

 

Az iskola egyik legfontosabb feladatának tűzi ki a fiatalok nyitott szellemiségű gondolkodásmódra nevelését. E nevelési folyamat két markáns pillérének a tanári példamutatást és a kis közösségek (osztályok) fejlesztését tekintjük. Példaértékűnek tekintjük, ha tanáraink munkájában megjelenik a diák személyiségének elfogadása, amit egyfelől a közösség többi tagjának érdekeit sértő magatartásmódok megjelenése, másfelől a kulturált viselkedésformák hiánya korlátozhat. Ezzel a diákok mintát kapnak abból a toleranciából, ami a nyitottság kialakításához elengedhetetlenül szükséges.

 

2.3.3. A személyiségépítés elemei

 

A nyitottságot az ismeretek befogadásával szemben megnyilvánuló széleskörű érdeklődés is jellemzi. Ezen a területen minden szaktanár kiemelt feladata, hogy az oktatási módszertan tekintetében olyan eszköztárat válasszon, illetve alakítson ki, amely alkalmas a tanuló érdeklődésének s ehhez kapcsolódóan motivációjának felébresztésére.

 

A személyiség kibontakoztatása, fejlesztése a gyermek aktív társadalmi életre történő felkészítését alapozza meg. A tudatos állampolgárrá nevelést segíti, ha tájékozódik az iskola és saját környezete, közösségei életében, megkapja a tájékozódáshoz szükséges információkat, valamint megtervezheti, szervezheti, kivitelezheti tanításon kívüli programjait.

 

Az osztályába történő beilleszkedése során találja meg helyét és feladatait a közösségben. Ehhez kapjon segítséget osztályfőnökétől, tanáraitól, tőlük függetlenül vagy okos rávezetéssel osztálytársaitól.

 

 

 

 

Ismerje és tartsa tiszteletben az alá-és fölérendeltségi viszonyokat. Ennek keretein belül tudjon, merjen és kapjon lehetőséget véleménye nyilvánosságra hozatalában.

 

A rendszeres, precíz, kitartó tanulás egyúttal a társadalmi munkamegosztásban elfoglalandó szerepre is felkészít. Azonban itt is lehetőséget kell adni a diákoknak, hogy több területen is kipróbálhassák magukat. Ennek rengeteg módja, lehetősége van az iskolában és azon kívül is. Példaképpen említhető osztályterem rendberakása, a köz számára hasznos munka végzése: jótékonysági gyűjtés, (szervezés, lebonyolítás, magatartás a legtöbbet gyűjtőknek) az iskola kertjének ápolása, stb. A munka körültekintő elvégzése mellett a kezdeményezőkészség, kreativitás, vállalkozói készség kialakítása, fejlesztése is lehetséges a dolgozói szerepre történő felkészítés során.

 

Az előzőekben leírtakkal szorosan összefügg a fogyasztói szerepre való felkészítés. Ebben az iskolai programok, osztályfőnöki órák, délutáni foglalkozások, beszélgetések, filmvetítés, stb. nyújtanak segítséget. Elsődleges cél elsajátíttatni az igényes, az értékes és a giccs megkülönböztetését, felismerését. Ugyanakkor a természeti és az épített környezet megbecsülése, védelme is beépül a fogyasztói szerepkörbe. A rongálásokkal szembeni fellépés mellett a szép környezet karbantartása is folyamatosan a diákok bevonásával történik.

 

A családi körben betöltött szerepet a szülőkkel közösen igyekszünk az egyéni jellemzők figyelembevételével pozitív irányban befolyásolni, ami megfelel a célok között megfogalmazott a szülőkkel való partneri kapcsolat kialakításának és fenntartásának is.

Az igazgató és helyettese már a szóbeli elbeszélgetés során ismerkednek a gyermekekkel és a szülőkkel. A legnehezebb nevelési problémák megoldása keresésébe rendszeresen bekapcsolódnak osztályfőnöki vagy szülői kérésre.

 

A fentieket összefoglalva: A személyiség fejlesztésének összetett feladata nevelőmunkánk mindennapjainak része. Kiemelt jelentőségű ebben a színes iskolai élet, a programok változatossága, melyek a gyermek szabadidejének egy jelentős részét tartalmasan töltik ki. Hasonlóan nagy jelentőségűek az osztáykirándulások, külföldi tanulmányutak. A tábori körülmények, az egymásrautaltság, segítségnyújtás, az esti beszélgetések erős kötődést eredményeznek a társakhoz és az iskolához egyaránt. Kialakítják, illetve növelik a tolerancia készséget, elismertetik a szabályok betartásának szükségességét, így pozitívan hatnak vissza az iskolai életben való viselkedésre is. A tanár-diák kapcsolat alakításában, egymás alaposabb megismerésében és elfogadásában is nagy szerepük van.

 

 

2.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

 

Az osztályokban végzett közösségfejlesztés középpontjában az osztályfőnök, illetve az általa végzett munka áll. Alapvető feladata, hogy az osztály megindulásával egy időben felmérje az egyének közösségbe illeszkedésének várható nehézségeit, megtalálja a perifériális pozícióba kerülő, a tanulmányilag lemaradó, esetleg lemorzsolódó diákok megfelelő integrálásának eszközeit, valamint bevezesse az újonnan a közösségbe kerülő tanulókat az osztály, illetve az iskola életébe. Az osztályfőnökökre hárul az a feladat, hogy a szaktanárok figyelmét felhívják azokra az eseményekre és folyamatokra, amik befolyásolják, illetve adott esetben magyarázzák az egyén viselkedését, valamint

 

dinamizálják az osztály működését. Az osztályfőnökök az elvégzett munkáról, a kialakult helyzetről valamint a tervezett intervenciókról rendszeres értekezleteken számolnak be a tantestületnek, mely alkalmakkor mód nyílik a tanárok egyéni véleményének ütköztetésére.

 

Ha az osztályban tanító tanárok testülete törést vagy megtorpanást lát a gyermek fejlődésében, javasolja az osztályfőnöknek a szülő–tanár-diák háromoldalú egyeztetését, ahol megpróbálják elemezni az okokat, illetve kialakítani a stratégiát, mely kiemeli a gyermeket kedvezőtlen helyzetéből.

 

Az osztályok, mint az iskolaközösség részei, vállalnak felelősséget az iskola egyes részeiért, annak épségének, tisztaságának megőrzéséért. A diákönkormányzat és az

 

osztályfőnökök együttműködése révén megvalósuló iskolai, vagy iskolán kívüli programok (színház, kirándulás, múzeumlátogatás, osztálybulik stb.) folyamatos lehetőséget nyújtanak a közösség alakítására, fejlesztésére. Ezek kapcsán válik lehetővé a konfliktusok kezelésének megtanulása, a különböző ügyintézési stratégiák megismerése, és ezzel összefüggésben az egymással történő sikeres kommunikáció elsajátítása, mely a megoldás irányába vezet.

 

2.4.1. A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok:

 


      

páros feladatok


      

csoportos feladatok


      

játékos közösségformáló feladatok


      

projektmódszer


      

osztályfőnöki órán megvalósítható feladatok

 

2.4.2. Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai:

 


      

az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó tanórán kívüli foglalkozások, programok előkészítése, szervezése, a környezeti neveléssel összefüggő tevékenység segítése

 

2.4.3. A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai:

 


      

 a tanulóközösség, diákönkormányzat programjának segítése,


      

a diákönkormányzat által szervezett tanórán kívüli események feladatai


      

 Pasaréti nap vagy hét szervezési feladatai

 

2.4.4. A szabadidős tevékenységek, hagyományok közösségfejlesztő feladatai:

 


      

a pedagógiai programhoz nem kötődő szabadidős tevékenység előkészítése, szervezése, tájékoztatás nyújtása a szabadidős programokhoz;


      

a szülői szervezet (közösség) munkájának segítése;


      

 az iskolai hagyományok keretébe tartozó foglalkozások előkészítése, szervezése;

      

sportnap vagy egyéb iskolai tevékenység;


      

osztálykarácsonyok,

 

 


      

témahetek,


      

tanulmányi célokat is szolgáló osztálykeretben szervezett kirándulások (5 –12. évfolyam; évente minimum három nap) szervezése és lebonyolítása.

 

Mind a közösségfejlesztés, mind a személyiségfejlesztés sikerének alapja a pedagógustestület műveltsége, intelligenciája, fegyelmezett céltudatossága, meleg-, megengedő igényessége, humorérzéke, következetessége. E tulajdonságok biztosítják hitelességét.

 

2.5. Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok

 

2.5.1. Az elsősegély- nyújtási alapismeretek elsajátítása

 

 

Az iskolai elsősegély- nyújtási alapismeretek elsajátítása a tanórákon belül (osztályfőnöki, testnevelés, technika, biológia) és azokon kívül, iskolán kívüli programok, ill. a délutáni napközi foglalkozás keretében valósul meg.

 

2.5.2. Mindennapos testmozgás

 

Statisztikai adatokkal igazolható, hogy a középiskolás gyermekek felénél diagnosztizálható valamilyen tartási rendellenesség, gerincferdülés, statikai lábbetegség. Ezek az általános iskolában kezdődő és a középiskolában fokozódó elváltozások rendszeres testmozgással, célirányos gimnasztikával megelőzhetők lennének. Az elváltozások gyakorisága nem igazolja a testnevelési órák hatékonyságát. Nem az a fontos, hogy minél nagyobb erőkifejtésre serkentsük a fiatalokat, hanem azzal tudunk segíteni, ha megadjuk a lehetőséget a mindennapi testmozgásra.

 

A NKT 27.§ (11) előírja a mindennapos testnevelési óra beépítését.

 

A törvényi előírásoknak megfelelve, a feltételek figyelembe vételével:

 


       

A kötelező testnevelési órák mellett heti 4-8 órában tömegsport foglalkozást szervezünk.


       

Szorgalmazzuk az iskolai bajnokságok szervezését.


       

Megszervezzük azokat a hagyományos iskolai sportprogramokat, melyek a hagyományainkban szerepelnek: sportnap, iskolanapi-versenyek, nyári (kerékpár vagy vízitúra) és téli táborok (sítábor), kirándulások szervezése.


       

Azok a tanulók, akik versenyszerűen sporttevékenységet folytatnak igazolt, egyesületi tagsággal rendelkeznek vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanulók, kérelem alapján felmenthetők a két sportköri foglalkozás alól. 

 

A testnevelésórák külső helyszínen zajlanak.

 

A testnevelés foglalkozások (órák, sportköri foglalkozások) során különös gondot fordítunk annak (a testedzés melletti) másodlagos hasznára, örömforrást biztosító jellegére. A testnevelők igyekeznek olyan légkört teremteni az órákon, amely alkalmas a napi szellemi feszültség oldására és sikerélmény szerzésére.

 

 

 

 

 

2.6. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai

 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza.

 

2.6.1. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg:

 


       

a tanítási órákra való felkészülés,


       

a tanulók dolgozatainak, írásos munkáinak javítása,


       

a tanulók munkájának rendszeres értékelése,


       

a megtartott tanítási órák dokumentálása,


       

érettségi, felvételi, vizsgákra való felkészítés, részvétel a vizsgáztatásban


       

a tanulmányi versenyek lebonyolításában való részvétel,


       

tehetséggondozás, ill. a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,


       

felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,


       

iskolai kulturális, és sportprogramok szervezésében való részvétel


       

osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása,


       

fogadóórák megtartása,


       

részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,


       

részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,


       

a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,


       

tanulmányi célokat is szolgáló kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények szervezésében való részvétel,


       

iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,


       

részvétel a munkaközösségi értekezleteken,


       

az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,


       

iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,


       

szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,


       

osztálytermek rendben tartása

 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató bízza meg minden tanévben, a hivatalos felvételi eljárást megelőzően, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.

 

2.6.2. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre

 


       

Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.


       

Együttműködik az osztály DÖK képviselőivel, segíti a tanulóközösség kialakulását.


       

Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével.


       

Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.


       

Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti.


       

Szülői értekezletet tart.


       

Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok, törzslapok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.


       

Segíti osztálya kötelező orvosi vizsgálatának megszervezését,

 

 


       

Kiemelt figyelmet fordít az osztály segítségre szoruló tagjaira, szükség esetén kezdeményezi a külső segítség igénybevételét, ill. hatósági intézkedést


       

Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.


       

Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.


       

Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.


       

lehetőségeihez mérten órát látogat az osztályban.

 

2.7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység

 

2.7.1. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység

 

A szokásostól eltérő életvitel kezdetének fontos jelzője lehet, hogy a fiatal kiszorul a korábbi informális csoportokból, megváltozik (romlik) a megítélése a formális csoportban (osztály). Ennek többféle oka lehet; az életkori változásokkal átrendeződnek a szerepek, illetve új tartalommal töltődnek meg. Ez utóbbi gyakran okoz a fiatalokban konfliktust, és ekkor a csoportnyomás feszül szembe a belső értékekkel, korábbi ideákkal, a belső vívódás okozta konfliktus látható jeleket ölthet, és zavart viselkedéshez vezethet. A feszültség csökkentésének módszerei:

 


       

a figyelem megosztása


       

„ideológia” kovácsolása


       

kompromisszum képzése


       

kábítás


       

menekülés

 

Bármelyik feszültségcsökkentő módszerhez folyamodik a fiatal, az a személyiségfejlődésére káros lehet, de különösen az utolsó két forma jelent nagy veszélyt.

A személyiség súlyos torzulása esetén a nemzeti Köznevelési Törvény előírásait követjük.

Családi, szociális körülményekből fakadó ok esetén a feltárás és a segítség kezdeményezése a felvállalható feladat.

 

A teljesítménykényszer miatti magatartászavar elkerülése a meglévő értékek hangsúlyozása és a kibontakozás lehetőségének biztosítása (szereplés, szervezés, karitatív tevékenység) útján történik.

 

Megelőző és segítő pedagógiai tevékenységünk során fokozott figyelmet fordítunk a tanulói személyiségi jogok tiszteletben tartására.

 

Azoknál a tanulóknál, akik szociális vagy egészségügyi okból elmaradnak tanulmányi kötelezettségeik teljesítésével vagy olyan élethelyzetbe kerülnek, ahol a megfelelő tanulási körülmények nem biztosíthatók, az iskola személyre szabott egyéni felzárkóztatási programot állít össze. Iskolánkban a felzárkóztatási feladatok egyéni igények alapján merülnek fel. A tanulási nehézségekkel küzdő, illetve lemaradó tanulók számára rendszeres korrepetálást biztosítunk az általuk igényelt és tanult valamennyi elméleti tantárgyból.

 

 

 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált és inkluzív nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő szakember, gyógypedagógiai és fejlesztőtanár az együttműködés során

 


      

segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését,


      

segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök kiválasztásában,


      

javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek alkalmazására,


      

figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz eredményeik értékelésében, javaslatot tesz a szükségletekhez igazodó módszerváltásokra,


      

figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus tapasztalatai, javaslatait, észrevételeit.

 

A személyiség súlyos torzulása esetén a Nkt előírásait követjük.

 

2.7.2. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység

 

A nevelőtestület által közösen vállalt célok egyik meghatározó eleme a képességfejlesztés. A tanuló helyzetét alapvetően meghatározza az osztályközösség és az osztályban tanító tanárok. A belépés feltételét, a képességek és ismeretek meghatározott szintjét az általános iskolai előtanulmányok és a család biztosította, ám a képességek tudatosabb kiaknázása a középiskolában történhet.

 

A pedagógiailag is megalapozott csoportbontások a képességfejlesztéshez megfelelő keretet jelentenek. Szakmailag indokolt esetben az egyes tantárgyak iránt mélyebben érdeklődő tanulók számára külön tanulócsoportot (fakultáció, szakkör) is szervez az iskola, ugyanakkor nem szabad megfeledkezni a többiek speciális motiválásáról. A képességfejlesztés hagyományos területei a versenyek, szakkörök és diákkörök.

 

A tehetség és a képességek kibontakoztatását, a kedvenc terület alaposabb tanulmányozását a szakkörök szolgálják. A szakköröket vezető szaktanárok a programokat a résztvevők igényeihez igazítják.

 

A tehetségek érvényesülését, a szaktárgyak népszerűsítését szolgálják az évente megrendezett tanulmányi versenyek és házibajnokságok. A házi megmérettetésen kívül diákjaink kerületi, fővárosi, illetve országos megmérettetéseken is részt vesznek. Tanáraink igény és szükség esetén felkészítő foglalkozásokat tartanak a résztvevők számára.

 

A tehetséggondozás szervezett formái:

 


      

Tanóra keretén belül:

 


o  

Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás szervezése,


o  

A tanórákon érvényesülő differenciált képességfejlesztés,


o  

Nyelvi (angol-német), informatikai, művészeti tantárgyak emelt szintű oktatása, csoportbontás,


o  

Az iskolai létesítmények és eszközök egyéni és csoportos használata,


o  

A továbbtanulás (nyelvvizsga) segítése felkészítő foglalkozásokkal,


o  

Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak alkalmazása,


o  

A viselkedéskultúra fejlesztése.

 

 


      

Tanórán kívül:

 


o  

Versenyek, vetélkedők, bemutatók,


o  

Tehetséggondozó szakkörök: Az érdeklődő, jó képességű tanulókat összegyűjtő foglalkozás, mely a tantervi követelménynél mélyebb és szélesebb ismereteket nyújt, építve abban a tanulók érdeklődésére. Ennek jellemzői:


       

egy vagy több téma köré csoportosított


       

önkéntes jelentkezés alapján történnek


       

szaktanári vezetéssel


       

jellemzi a fokozott tanulói önállóság


       

kutató munka alkalmazása


       

képességfejlesztés


       

Munkarend: október 1-jétől – május 30-áig


       

Hetente: 1 óra


       

Éves szinten: kb. 30 óra

 

Az eredményes szakköri munka megkívánja, hogy a foglalkozások időpontja meghatározott és állandó legyen. Így szoktatjuk tanulóinkat a rendszerességre. Szakkörvezetők segítségével az időpontok egyeztetése rendkívül fontos (ütközések elkerülése).

 

Szükség van éves munkatervre, amely az iskolai tantervekre épül. Minden szakkörnek tartalmaznia kell a sajátos nevelési célkitűzést, a legfontosabb módszereket.

 

Szakköri tagok jelentkezése, száma

 


      

tagok jelentkezése önkéntes


      

ideális létszám: 8-10 fő


      

pontosan előre ki kell jelölni a szakköri foglalkozás helyét, idejét; szakkör dokumentuma: szakköri napló vezetése

Alkalmazott módszerek:

 


      

előadás (külsős – felnőtt)


      

magyarázat


      

elbeszélés


      

tanulói kiselőadások


      

kísérletek


      

tanulmányi kirándulások (belföldön és külföldön)


      

intézmények látogatása (színházlátogatás, múzeumok, koncertek, kiállítások, stb.)

      

gyakorló feladatlapok, tesztlapok alkalmazása.

2.7.3. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok

 

Ezirányú tevékenységünkben követjük a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltakat. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladataink megoldásában elsősorban az iskolapszichológus, az osztályfőnökök, tanárok, és a fenntartóhoz tartozó gyermek- és ifjúságvédelmi hálózatra számítunk.

 

 

 

 

A tanár (osztályfőnök) figyelemmel kíséri a gyermek életmódjában, magatartásában bekövetkező változásokat, az iskolai teljesítményét. Jelentős negatív változás esetén a támogató odafordulás jelenti a segítségnyújtás kezdetét. Ahhoz, hogy a látható probléma okát megtalálja (családi, partner- vagy társkapcsolatai egyensúlyának felbomlása) pontos információkra van szüksége, ami csak empatikus, megértő és elfogadó légkörben lehetséges.

 

A valódi (pszichés, szociális) gond megismerését követően tud dönteni a pedagógus, hogy a problémával történő segítő foglalkozáshoz rendelkezik-e elégséges pedagógiai eszközzel. Amennyiben a korrekció meghaladja szakmai kompetenciáját, akkor segítséget kell kérnie más szakembertől (orvos, pszichológus, stb.).

 

Az iskolában heti egy alkalommal rendel iskolaorvos, illetve védőnő, akik elvégzik a tanulók rendszeres egészségügyi szűrését valamint az időszakos oltási feladatokat.

 

Prevenciós programunkban elsődleges szerepet tölt be az egészséges életmódra nevelés, a sport és a tartalmas szabadidős tevékenységek propagálása. Már ötödik osztálytól rendszeresen szervezünk felvilágosító előadásokat, ahol a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a droghasználat veszélyeiről esik szó. Ezeket a programokat külső előadó tartja, ezzel

 

 

biztosítjuk az anonimitást és a nyíltságot. Ugyanakkor a biológia és a természetismeret tantárgyi program része is a felvilágosítás. Tanáraink továbbképzés keretében vehetnek részt ezzel foglalkozó tanfolyamokon.

 

A megelőzési programunkban kiemelt helyen szerepelnek a következő témák:


      

egészséges életmód,


      

szenvedélybetegségek,


      

mentálhigiéné és önnevelés,


      

bűnmegelőzés,


      

környezetvédelem,


      

családi életre való felkészítés.

 

Az osztályfőnökök nyomon követik a tanulók délutáni elfoglaltságait, ami ráirányíthatja a figyelmet a veszélyeztetett tanulókra.

  

Az iskolánkba járó diákok szociális-anyagi helyzete viszonylag homogén.

 

Ezt a tényt figyelembe véve:

 


      

Kirándulások, nyaralások iskolai szervezésekor tekintettel vagyunk az érintett csoport (osztály) anyagi helyzetére. Ugyancsak önmérsékletet tanúsítunk az érettségiző évfolyam költséges programjainak tervezésekor.


      

Olyan tábort, nyaralást, programot, amely nem minden gyerek számára elérhető, tanítási idő alatt szülői kezdeményezésre sem szervezünk.

 

 

 


      

Olyan kedvezményeket próbálunk szerezni, amelyek hozzásegítik a diákokat kulturális igényeik minél kevesebb költséggel járó kielégítéséhez (színházi kapcsolatok, filmkölcsönzés).


      

Pályázatokon nyert pénzzel próbáljuk bővíteni az iskola kulturális kínálatát.


      

A Diákönkormányzat saját pályázatokkal és a rászorulók segítésére vonatkozó személyre szabott javaslatokkal segít.

 

2.8. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje: A diákönkormányzat működése

 

Iskolánkban a tanulók is részt vehetnek az intézményi döntési folyamatban. Erre saját kezdeményezésre diákönkormányzatot (DÖK) hoznak létre, amelybe minden osztály képviselőket választ. A diákönkormányzatot a tanulók által megválasztott DÖK elnök vezeti. A diákönkormányzat munkáját pedagógus szakképzettségű személy segíti. A Köznevelési törvény 48.§ (3) szerint: a DÖK patronálóját (pedagógus) 5 évre bízza meg az igazgató.

 

A diákönkormányzatra a következő pontok vonatkoznak:

 


      

A diákok kollektív jogainak érvényesítése, egyéni érdekvédelmük segítése céljából diákönkormányzatot hoznak létre. Ennek működését külön szervezeti és működési szabályzat írja le. A diákság nagyobb közösségének, csoportjának tekintjük a legalább két osztály tanulóiból álló csoportot.


      

A diákönkormányzat véleményezési és egyetértési jogát gyakorolhatja az iskola igazgatójával folytatott megbeszéléseken. A diákönkormányzat kérdéseire az igazgató 30 napon belül ad választ.


      

Az osztályozó konferenciákon a diákönkormányzat képviselői tanácskozási joggal vesznek részt.


      

Diákönkormányzat, a következő tanév munkatervének kialakításában való hatékonyabb közreműködése érdekében a folyó év június 15-ig egyeztet az Iskolavezetéssel.


      

A diákközgyűlést minden évben a diákönkormányzattal egyeztetett időpontban tartjuk. A közgyűlésen osztályonként 1-3 képviselő kap lehetőséget arra, hogy a diákélettel kapcsolatos javaslatait előterjessze, illetve a közoktatási törvény adta lehetőségekkel éljen.


      

A diákközgyűlés technikai feltételeit az iskola biztosítja, megszervezése a diákönkormányzat feladata.


      

A diákönkormányzat írásbeli kezdeményezésére az igazgató három héten belül köteles tanítási időn kívülre összehívni a rendkívüli diákközgyűlést.

 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:


      

az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt;


      

a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt;


      

az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor;


      

a házirend elfogadása előtt;

 

 

A tanulói öntevékenység több területen is tapasztalható (sport, rendezvények, pályázatok, iskolaújság). Annak ellenére, hogy a diákok iskolai és iskolán kívüli tevékenységei és programjai kitöltik szabadidejüket, igénylik az iskolai szervezésű programokat.

 

Iskolánk fontosnak tartja és támogatja az autonóm, együttműködni képes diákszervezetet. A jól működő DÖK segít a belső élet harmonikusabbá tételében. A hasznos programok kínálása, értelmes tevékenységek kialakítása az iskolának is érdeke, ha az harmonizál a pedagógiai program egészével. A diákok megtanulhatják, elsajátíthatják a demokratikus döntési, véleményezési mechanizmusokat, az együttélés és együtt gondolkodás játékszabályait. Hiszünk az önszerveződés erejében, a közösen kialakított iskolafilozófiában.

 

2.9. A szülő, tanuló, iskolai pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetősége

 


A   

tanuló, a szülő és a pedagógus az iskolai tanítás-nevelés-tanulás folyamatának három egymásra utalt, azonos érdekű szereplője. Az érdekazonosság ellenére az együttműködés alkalmazkodási képességet, empátiát, bizalmat, fegyelmet és sok türelmet kíván mindhárom féltől.

 

A szülők egyrészről mint a „szolgáltatás” megrendelői határozott elvárásokkal fordulnak az iskola (pedagógusok) felé, másrészről partnerkapcsolatot kell kialakítaniuk gyermekük pedagógusaival, hogy a nevelőmunkában igazi társakként dolgozhassanak.

 

A szülők iskolához fűződő kapcsolatában a legfontosabb elem a bizalom, a gyermek reális ismeretétől és az érte vállalt felelősségtől vezérelt igényesség.

 

A szülőknek a pedagógusokhoz való viszonyát annak a tudatnak kell áthatnia, hogy a szülő a gyermek legjobb ismerője, az érte egész életén át felelősséggel tartozó személy, és mint ilyen, joga van (sőt, kötelessége) gyermeke mellett kiállni, benne bízni, érte szót emelni. A szülőknek tudniuk kell, hogy az iskolaválasztással a szülő a pedagógust nevelőtársává fogadta. Ennek minden konzekvenciáját, felelősségét viselnie kell; pontosan tudnia kell, hogy ez mire kötelezi és mit tesz lehetővé számára. A szülőknek joguk van minden olyan, a gyermeküket érintő információhoz, amely kiskorú gyermekük személyiségfejlődésével, iskolai előmenetelével kapcsolatos.

 

Az évi két közös szaktanári fogadóóra, az év elején tartott szülői értekezlet, továbbá – szükség esetén – a szülő vagy a pedagógus által kezdeményezett beszélgetések  a személyes kapcsolattartás fórumai.

 

A szülők által egyéni kóddal elérhetők az elektronikus napló információi. Az ellenőrző könyv szerepét is az elektronikus napló tölti be, de a szülő-pedagógus-tanuló közötti kapcsolattartásra egyéb kommunikációs csatornákat (többek közt: Messenger, Email, SMS) is használunk.

 

A tanulók iskolai életének legfontosabb jellemzője a kiszámíthatóság, a pedagógusok iránti bizalom, a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör, a diáktársakkal és a pedagógusokkal kialakított munkatársi kapcsolat. Az eredményes munkának, a tehetség kibontakozásának feltétele a jó iskolai közérzet, a színes, változatos diákélet.

 

 

 

2.9.1 A tanulói közösséget érintő kapcsolattartási formák

 

A tanuló, a pedagógus valamint a szülő együttműködése az iskolában működő közösségekben és az iskolán kívül szervezett tevékenységekben történik.

 

Tanulói közösségek:

 


    

Vertikális szerveződésű (különböző évfolyamok közös célokra való szerveződése):

-      választott képviselőkön keresztül alakul ki a DÖK (Diákönkormányzat),

-      önkéntes jelentkezéssel a szakkörök, erdei iskola, nyári, téli táborok, külföldi kirándulások


    

Horizontális szervezetek:

-      évfolyamonkénti érdekvédelmi csoportok ODB (osztály-diák bizottságok)

-      háziversenyek megszervezésére alakuló csoportok


    

Osztály szerveződések:

-      osztályközösség rendezvényei az osztályfőnök irányításáva


    

Tanári szervezetek:

-      tantestület,

-      kibővített iskolavezetés (tagjai: igazgató, tanulmányi vezető, munkaközösség-vezetők, DÖK vezető),

-      munkaközösségek


    

Szülői közösségek:

-      osztály szülői munkaközösségek

-      iskolai szülői munkaközösség

 

A kapcsolattartás, együttműködés további fórumai, lehetőségei:

 


    

Tanuló-pedagógus:

-      tanórák

-      osztályfőnöki órák

-      tanórán kívül szervezett csoportok

-      osztálykirándulások

-      erdei iskola

-      táborozások, diákcserék

-      kulturális programok (az iskola hagyományrendszeréből adódóan)

-      tanár-diák sportversenyek

-      igazgatói fogadóóra tanulóknak

-      DÖK programjai 

 


    

Szülő-pedagógus:

-      szülői értekezletek

-     fogadóórák

-      egyénileg kezdeményezett megbeszélések

-      nyílt napok

-      az iskola nyitott kulturális, - sport, egyéb programjai

-      írásbeli értesítések, tájékoztatók, internetes napló

 

 

 

 

 

 

Tanulói tevékenységformák, tanulási alapidőre:

 

Iskolánkban a hagyományos évfolyamokra épített tanulócsoportok (osztályok) működnek. A hagyományos osztálystruktúrát több ízben megbontjuk. A csoportbontás során létrejövő tanulói szervezetek:

-      kiscsoportos bontás - elsősorban a nyelvtanításban

-      egyéni differenciálás,

-      összevont osztályok vagy évfolyamok

 

Egyéb - tanórán kívüli - tevékenységi csoportok:


-           

szakkör:                    5-12. osztályos tanulóknak


-           

egyéb:                       kézműves csoport, táborok

 

A csoportok nagyrészt önkéntes, részben kiválasztás alapján szerveződnek.

 

2.9.2. A szülők közösségét érintő együttműködési formák

 

Az iskolában működő szülői szervezet a Szülői Munkaközösség (a továbbiakban: SzMK). Döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak:

 


      

saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása,


      

a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke, tisztségviselői),


      

a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése,


      

saját pénzeszközeikből segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználási módjának megállapítása.

 

Az SzMK munkáját az iskola tevékenységével az SzMK patronáló tanára koordinálja. A patronáló tanárt az igazgató bízza meg egy tanév időtartamra. A SzMK vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért, az SzMK véleményének a jogszabály által előírt esetekben történő beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős.

 

Az iskolaszék

 

Az iskolaszékbe a szülők, pedagógusok és az iskolai diákönkormányzat azonos számú képviselőt választanak. Az iskolaszék pedagógus tagjait a nevelőtestület választja meg titkos szavazással. Az iskolaszék döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak:

 


      

saját működési rendjének és munkaprogramjának megállapítása,


      

tisztségviselőinek megválasztása,


      

az iskolaszék dönt minden olyan kérdésben, amelyben az igazgató, a nevelőtestület vagy a fenntartó döntési jogát az iskolaszékre átruházza.

 

 

 

Az iskolaszéknek véleményezési joga van a következő kérdésekben:


      

a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor vagy módosításakor, a jogszabályban meghatározott kérdésekben,

 

 


      

a házirend elfogadásakor,


      

a vállalkozás alapján folyó oktatás és az azzal összefüggő szolgáltatás igénybevétele feltételeinek meghatározásakor.

 

Az iskolaszéknek véleményezési joga van az intézmény működését érintő összes kérdésben. Az iskolaszék működési rendjét annak szervezeti és működési szabályzata rögzíti. Az iskolaszékkel való kapcsolattartás az igazgató kötelessége.

 

2.10. Vizsgakövetelmények tantárgyanként és évfolyamonként

 

2.10.1. A vizsgaszabályzat hatálya, célja

 

A vizsgaszabályzat jogi kerete az 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről és az alapműveltségi vizsgáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet. A helyi vizsgaszabályzat

 

nem tartalmazza az állami (érettségi) vizsgát, arra egységesen magasabb jogszabály (100/1997. (VI.13) Kormány-rendelet) vonatkozik. A vizsgaszabályzat 2012. szeptember 1-jétől hatályos.

 

2.10.1.1. A vizsgaszabályzat célja

 

A vizsgaszabályzat elsődleges célja a tanulók előmeneteli rendszerének biztosítása a hatályban lévő jogszabályok figyelembe vételével.

 

2.10.1.2. A vizsgaszabályzat hatálya

 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:


      

osztályozó vizsgákra,


      

kritériumvizsgákra


      

kisérettségi vizsgákra (11. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, illetve történelem tárgyakból)


      

különbözeti vizsgákra,


      

javítóvizsgákra vonatkozik.

 

 Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:


      

aki nyelvi osztályozó vizsgára jelentkezik,


      

akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít,


      

akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,


      

a 9., 10. évfolyam tanulóira magyar nyelv és irodalom, illetve történelem tárgyakból,


      

a 11. évfolyam tanulóira magyar nyelv és irodalom, illetve történelem tárgyakból,

 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira


      

akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.


      

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.

 

 

 

 

2.11. Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek tananyagát az iskolaorvos, az iskolai védőnő és a biológia/természetismeret tanár közösen dolgozza ki. Annak tartalmi elemeit és tematikáját, felosztását együttesen határozzák meg a Magyar Vöröskereszt által szervezett elsősegély-nyújtási tanfolyam programja alapján.

 

Főbb témakörei a következők:


a)     

Telefonon történő segítséghívás és vészhelyzettel kapcsolatos kérdések helyes megválaszolása;


b)     

Stabil oldalfekvés és egyéb elsősegély-technikák;


c)     

Kisebb sebek ellátása, kötözése;


d)     

Közlekedésbiztonság;


e)     

Veszélyes gyógyszerek és mérgező növények.

 

Az elsősegély-nyújtási alapismereteket a diákok három évfolyamon ismerik meg:

 


a)     

Az 5. évfolyamon a tanulók a természetismeret „Emberi test” témakörén belül részletezik és gyakorolják a korábban tanultakat.


b)     

A 8. évfolyamon a tanulók az „Egészségtan” keretében a biológia tantárgyba beépítve elmélyítik és kiegészítik korábbi ismereteiket.

 

A hatékony elsajátítás érdekében további módszereket alkalmazunk:

 


a)     

Szakértő (orvosi, védőnői, pszichológusi és egészségügyi végzettségű) szülők bevonása kiselőadások, beszélgetések formájában.


b)     

Szituációs gyakorlatok, játékok kivitelezése a tanórákba beépítve.


c)     

Tanórán kívüli vetítések és vetélkedők szervezése az iskolán belül.


d)     

Iskolán kívüli rendezvényeken, versenyeken való részvétel (pl. Országos Mentőszolgálat, Magyar Vöröskereszt által szervezett versenyek).

 

A nevelőtestület számára szintén elsősegélynyújtó tanfolyamot szervezünk, melyet arra képesített meghívott szakértő tart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. HELYI TANTERV

 

3.1.  Iskolánk képzési struktúrája

 

Iskolánk négy, hat, -és nyolc évfolyamos szerkezet szerinti képzéssel valósítja meg a Nemzeti Alaptanterven alapuló Kerettantervben és a Köznevelési törvényben előírt képzési feladatait, elsősorban a törvényi előírásokat teljesítve, valamint azon felül egyedi sajátosságai szerint, az alapfeladatokat számos szempontból meghaladva.

 

A képzés szerkezeti tagozódása:

 

3.1.1. A nyolcosztályos képzés

 

E képzés keretei között lehetőséget szeretnénk biztosítani azon szülők számára, akik gyermekeiket már 10 éves koruktól gimnáziumi képzésben kívánják részesíteni. A nyolc éven belüli első szakaszt (5 - 6. osztály) kisgimnáziumi éveknek tekintjük, ez az időszak a gimnázium felsőbb éveinek előkészítő szakasza, melynek célja a négy év elemi, alapfokú tanulmányok során elsajátított ismeretek megerősítése, valamint az önálló tanulási stratégiák elsajátíttatása a diákokkal.

 

E képzési szakaszban a következő feladatokat és célokat kívánjuk megvalósítani:

 


    

Az olvasás megszerettetése és az önművelés igényének kialakítása mellett, a kreativitás és a kommunikációs készség fejlesztése.

 


    

A történelem oktatás legfontosabb feladatának tekintjük, hogy a gyerekek alapvető információkat kapjanak az ember és az emberi közösségek kialakulásáról, különböző történeti korokról, azok szellemiségéről és erkölcséről.

 


    

A humán tantárgyakban a forrásmunkák elemzése, gyűjtőmunka, múzeumlátogatások és az irodalmi alkotások létrehozásán alapuló tudásszerzési forma dominál.

 


    

A természettudományok körében a felvetődő problémák megoldásához a tanulónak meg kell terveznie és el kell végeznie egy-egy kísérletet. E módszer előnye, hogy felkelti a gyerekek érdeklődését, biztosítja aktív részvételüket az ismeretszerzésben, valamint jelentősen fejleszti a szellemi és manipulatív problémamegoldó készségüket.

 


    

Mindezek feltételezik a logikus gondolkodás, az ok-okozati összefüggések felismerésének fejlődését valamint a gyakorlati tapasztalatokból levonható elméleti következtetések révén elősegítik az absztrakt gondolkodás kialakulását.

 


    

A műélvező és befogadó attitűd kialakítása, különösképpen az ének-zene és a rajz tantárgyakon keresztül, valamint a kézműves foglalkozásokon, a művészettörténeti fakultációkon keresztül valósul meg.

 


    

Az etikai nevelési céljainkat a tantervi anyagon keresztül igyekszünk megvalósítását.

 

 

 


    

E kisgimnáziumi szakaszban az angol idegen nyelv tanulása kötelező. A nyelvoktatás kiscsoportos foglalkozásokon, kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó és beszédközpontú szemléletben folyik, ami magával vonja a szerep-, és szituációs játékok gyakori alkalmazását, mely jól illeszkedik általános nevelési célkitűzéseinkhez. A nyelvcsoportokat a tudásszint figyelembevételével alakítjuk ki.

 


    

Az egészségnevelés feladata, hogy a diákokban kialakítsa saját testük fejlesztésének igényét, biztosítsa ennek feltételeit, valamint megismertesse a helyes életmód elemeit, az azt veszélyeztető tényezőket. Biztosítjuk a korosztályi sajátosságként megjelenő nagy mozgásigény megfelelő levezetését.

 


    

Iskolánkban már ebben az időszakban elkezdődik az informatika oktatása. Ennek feladata a diákok felkészítése a megfelelő információszerzési, tárolási, feldolgozási és átadási technikák elsajátítására, valamint a számítástechnikai kultúra és etikett szabályainak megtaníttatása.

 


3.1.2.

A hatosztályos képzés

 

Miután az általános iskolából a gimnáziumba való átlépés sokak számára túl korai tíz éves korban, ezért lehetőséget kívánunk adni, a később érő tehetséges gyermekek számára, hogy iskolánkba léphessenek.

 

A hatosztályos képzés első két évében (a hetedik és a nyolcadik évfolyamokon) a következő feladatokat és célokat kívánjuk megvalósítani:

 


    

A fő hangsúly az önálló feladatmegoldásra helyeződik. A tanulóknak képessé kell válni a rendszeres és önálló munkavégzésre. Ehhez elengedhetetlen a tanári segítség, iránymutatás.

 


    

Ebben a korban meghatározó az önálló, hatékony tanulás.

 


    

Kiemelten fontos a korábban megtanult tananyag ismétlése, elmélyítése, rögzítése.

 


    

Az olvasás, mint elsődleges feladat fontosságának hangsúlyozása. A diákok olvasás-szeretete ebben a korban is kitűzött feladat, illetve ezen képesség fenntartása, javítása.

 


    

A történelem oktatás ezen korszakában összefüggéseket kell átlátniuk a diákoknak, megtanulni az elemzést, alkalmazni a megtanultakat.

 


    

A humán tantárgyakban a zene szeretetének kialakítása, az alkotás szépsége és öröme, a gyűjtő-elemző feladatok megoldása dominál.

 


    

A természettudományok szempontjából különösen fontos a tantárgyak követelményrendszereinek összehangoltsága, átjárhatósága és összekapcsolása. A tantárgyakon belül a tananyagok több szempontú megközelítése a cél. A tanulók egészként kell, hogy lássák a környezeti problémákat és a megoldásokat.

 

 

 

 


    

Ezekben az évfolyamokban az angol idegen nyelv tanulása kötelező. A nyelvoktatás kiscsoportos foglalkozásokon, kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó és beszédközpontú szemléletben folyik, ami magával vonja a szerep-, és szituációs játékok

 

gyakori alkalmazását, mely jól illeszkedik általános nevelési célkitűzéseinkhez. A nyelvcsoportokat a tudásszint figyelembevételével alakítjuk ki. A nyelvórák feladatainak megoldását, valamint a helyes kiejtés megtanulását anyanyelvi tanár segíti.

 


    

Az egészségnevelés feladata, hogy a diákokban kialakítsa saját testük fejlesztésének igényét, biztosítsa ennek feltételeit, valamint megismertesse a helyes életmód elemeit, az azt veszélyeztető tényezőket. Biztosítjuk a korosztályi sajátosságként megjelenő nagy mozgásigény megfelelő levezetését.

 


    

Iskolánkban, ebben az időszakban folytatódik az informatika oktatása. Ennek feladata a diákok felkészítése a megfelelő információszerzési, tárolási, feldolgozási és átadási technikák elsajátítására, valamint a számítástechnikai kultúra és etikett szabályainak megtaníttatása.

 


3.1.3.

 A négyosztályos képzés

 

Négyosztályos képzésünk keretein belül, szeretnénk egyfelől lehetőséget biztosítani azok számára, akik az általános iskolai képzés után gimnáziumi keretek között akarnak felkészülni a felsőoktatásba való tanulásra.

 

A képzés során elsőbbséget élvez a rendszerező képesség kifejlesztése, amely az addig megtanultak elhelyezésére, rendszerezésére irányul. Ebben az életszakaszban fontosnak tartjuk a megtanult ismeretek alkalmazását, ennek a képességnek a kifejlesztését.

 

Négyosztályos képzésünkben a következő feladatokat és célokat kívánjuk megvalósítani:

 


    

Átfogó, folyamatokat átlátó ismereteket közvetíteni, erre irányuló feladatokat gyakoroltatni minden tantárgy keretein belül.

 


    

A képzés első két évében kötelező tantárgyak tanulása során szeretnénk elmélyíteni a tanulókban az addig megtanult ismereteket, tanulják meg azokat rendszerezni, elemezni.

 


    

A második két évben lehetőséget biztosítunk a továbbtanulás szempontjából kiemelten fontos tantárgyak tanulásának emelt óraszámban, illetve fakultációs formában.

 


    

 Megfogalmazott célunk közé tartozik a sikeres érettségi vizsga, amely a felsőoktatás kapuját jelenti, ezért lehetővé válik az érettségi vizsga előrehozása is.

 


3.1.4.

Tantárgyi rendszerünk:

 

A NAT műveltségterületeiben leírt tartalmakat a kerettanterv alapján a következő tantárgyakban valósítjuk meg:

 

 Műveltségi terület


 

Helyi tantervünk tantárgya


Anyanyelv és irodalom


Magyar nyelv és irodalom


Ember és társadalom


Történelem, Állampolgári ismeretek, Hon- és népismeret, Etika


Ember és természet


Biológia, Osztályfőnöki, Biológia, Kémia, Fizika, Természetismeret


Matematika


Matematika


Informatika 


Informatika, Digitális kultúra


Testnevelés és sport


Testnevelés


Földünk és környezetünk


Földrajz, Természetismeret, Fenntarthatóság


Művészetek


Magyar nyelv és irodalom, Ének-zene, Vizuális kultúra, Művészettörténet, Mozgókép- és médiaismeret


Életvitel és gyakorlati ismeretek


Biológia, Osztályfőnöki


Élő idegen nyelv


Angol nyelv, Német nyelv, Spanyol nyelv, Olasz nyelv, Francia nyelv

                                         

3.2. Az iskolai nevelés-oktatás alapvető céljai, kulcskompetenciák

 

3.2.1. A kulcskompetenciák fejlesztése

 

A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív polgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez, a munkához.

 

A kulcskompetenciák a következők:

 


      

Anyanyelvi kommunikáció


      

Idegen nyelvi kommunikáció


      

Matematikai kompetencia


      

Természettudományos kompetencia


      

Digitális kompetencia


      

A hatékony, önálló tanulás


      

Szociális és állampolgári kompetencia


      

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia


      

Esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképesség

 

Elfogadva, hogy a kulcskompetenciák alakulása és szintje szoros összefüggésben áll a kognitív képességekkel és a tanulók családi-szociális hátterével (iskolán kívüli környezetével) feladatunknak tekintjük e képességek tudatos, tervszerű fejlesztését 10-18 éves korig.

 

Célunk, hogy a tanulók kognitív képességeik és iskolán kívüli környezetükből adódó lehetőségeik szerint elérhető legmagasabb kompetenciaszintet érjék el az életkoruknak megfelelő iskolázottsági szintjükön. Ezt a célt nevelő-oktatómunkánkkal, a kompetenciafejlesztés speciális módszereinek alkalmazásával valósítjuk meg.

Elfogadjuk, és nevelő-oktató munkánkban irányadónak tekintjük, hogy a kulcskompetenciák fejlesztése nem egyetlen tantárgy feladata. Bár a legtöbb kompetencia megszerzésének feltétele (fogalmak és alapösszefüggések ismerete) köthető valamely tantárgy vagy tantárgycsoport tananyagához, a kulcskompetenciák fejlesztésének lényege abban áll, hogy azokat „tantárgyfüggetlenül”, sőt, az iskolai módszerektől és követelményektől elszakadva, az iskolai környezetből kilépve is alkalmazni tudják a tanulók.

 

A nevelő-oktató munka valamennyi szakaszában, valamennyi kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozás tantervében, valamint a pedagógiai munka bevezető, kezdő és alapozó szakaszában a tanórán kívüli foglalkozási tervekben szerepel a kulcskompetenciák fejlesztésének konkrét terve. A 10-14 éves korosztály számára készült tantervekben tananyagrészekhez, illetve foglalkozási témákhoz kötötten, a 14 éven felülieknek készült tantervekben már közvetetten, az addig kialakult kompetenciák elmélyítésére, alkalmazására, továbbfejlesztésére épített feladatokon keresztül valósul meg a fejlesztés.

 

3.2.2. Kiemelt fejlesztési feladatok

 

A kiemelt fejlesztési feladatok a kulcskompetenciákra épülnek, és nem köthetők egyetlen tantárgy anyagához sem. Az iskolai nevelés-oktatás komplex eredményeként alakul ki az a személyiség, aki képes a személyes boldogulásra és fejlődésre, az aktív polgári létre, a társadalmi beilleszkedésre, a munkára. Adottságait és külső körülményeit meg-és felismerve képes az önálló és konstruktív életvezetésre.

 

E cél eléréséhez a következő kiemelt fejlesztési feladataink vannak:

 


      

Énkép és önismeret fejlesztése


      

Hon- és népismeret tanítása


      

Európai azonosságtudat-egyetemes kultúra megismertetése, elfogadtatása


      

Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés


      

Gazdasági nevelés


      

Környezettudatosságra nevelés


      

A tanulás tanítása


      

Testi és lelki egészség


      

Felkészülés a felnőttlét szerepeire

 

A felsorolt kiemelt fejlesztési feladatok (kereszttantervi követelmények) nem köthetők egyetlen tantárgyhoz, és nem határozható meg az az életkor, vagy a nevelő-oktató munkának az a pedagógiai szakasza, amikor ezeket a feladatokat el kell végezni. Egész tevékenységünket áthatja e kiemelt területek fejlesztése.

 

 

 

 

A 10-14 éves korú gyerekek esetében inkább a közvetett, szemléletformáló tevékenység a célravezető, míg a 14 éven felüli diákoknak – tantárgyi keretben, és tanórákon kívüli programok keretében – meg kell tanítanunk azokat a fogalmakat, tevékenységi formákat és technikákat, amelyek segítségével az aktív, belülről motivált egyéni tanulási folyamat a legnagyobb hatásfokkal végezhető el.

 

3.2.3. Helyi tantervünk prioritásai

 

Összhangban a kulcskompetenciák fejlesztésének feladatával és a kiemelt területeken való fejlesztési feladatunkkal, tanterveink prioritásai a következők:

 


      

A nevelő-oktató munka bevezető és kezdő szakaszában különösen, de még az alapozó szakaszban is, nagy súlyt helyezünk a játékos ismeretszerzési módszerek alkalmazására. A tanítás során alkalmazott változatos módszerekkel érjük el, hogy a kisdiákok számára az ismeretszerzés, a szellemi alkotómunka, a kreativitás, a csoportmunka belülről fakadó igénye, az örömszerzés egyik fontos formája legyen.


      

Intézményünk filozófiájának fontos eleme a személyre szabott képességfejlesztés. A tanítási folyamatban kiemelt szerepet kapnak a differenciálás, a személyre szabott, egyéni képességekhez igazodó módszerek.


      

A gyengébb képességű, vagy más okból lemaradó tanulók felzárkóztatása a személyre szabott módszerek, az egyéni képességfejlesztés programjának részeként valósul meg.


      

Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy valamennyi, hozzánk beiratkozott tanulót eredményesen juttassunk el tanulmányai befejezéséig. Ennek érdekében a tanórai differenciáláson kívül a csoportos és egyéni korrepetálások rendszere bizonyul hatékony módszernek.


      

Szükségesnek és hasznosnak tartjuk az oktatásirányítás által szervezett kompetencia- és célnyelvi méréseket. Ennek megfelelően nagy gondot fordítunk arra, hogy a tanulók átérezzék, megértsék e feladat fontosságát, és tudásuk legjavát adva vegyenek részt a méréseken. Az évi rendszeres mérések iskolánkra vonatkozó eredményeit minden alkalommal feldolgozzuk, a szükséges következtetéseket levonjuk, a felszínre kerülő problémák megoldása irányába azonnali hatékony lépéseket teszünk.


      

A törvényi szinten meghatározott kulcskompetenciák, és kiemelt fejlesztési területek azt a törekvésünket támasztják alá, hogy a diákok minden irányú képességeit egyenlő mértékben kell fejleszteni, megteremtve a lehetőségét a valamely speciális területen való nagyobb elmélyülésnek, a kötelezőt meghaladó szintű ismeretszerzésnek.


      

Óraterveink és tantervünk összeállításakor arra törekedtünk, hogy az emelt óraszámban oktatott idegen nyelvek mellett kellő hangsúlyt és időkeretet kapjon minden művelődési terület.


      

Alapelveink közé tartozik, hogy a természettudományi, társadalomtudományi, művészeti tárgyak, a matematika, informatika, valamint a testi-lelki egészség megőrzése szempontjából nélkülözhetetlen testnevelés egyformán fontos tárgy legyen a tanulók és szüleik tudatában.

 

 

3.2.4. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szempontjai

 

Pedagógiai célkitűzéseinknek és képzési céljainknak megfelelően:

 

Az óratervek/tantervek összeállítása során arra törekszünk, hogy a tanulók látókörét szélesítsük, minél több tudományterület alapismereteit sajátíthassák el, illetve kiemelt

 

 

figyelmet fordítunk az anyanyelvi, a matematikai gondolkodás kompetenciák fejlesztésére, illetve az idegen nyelvek tanulásának megalapozására. A „szabadon választható” órakeretet ennek megfelelően osztjuk el.

 

A gimnáziumban általános tantervű gimnáziumi oktatás folyik.

 

A tanórán kívüli foglalkozások (szakkörök, korrepetálások, sportprogramok, projektmunkák, stb.) közül a diákok szabadon választhatnak, bár nagyon kevés idejük marad a napi 6-7 órai tanítás és az otthoni felkészülés között.

 

A választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni. Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a kurzus vezetésére. A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne.

 

Választható érettségi vizsgatárgyak:

 

Magyar nyelv és irodalom; Történelem; Állampolgári ismeretek; Idegen nyelv (angol nyelv, német nyelv, spanyol nyelv, olasz nyelv és francia nyelv); Matematika; Fizika; Biológia; Kémia; Földrajz; Testnevelés; Ének–zene; Informatika; Digitális kultúra; Vizuális kultúra; Emberismeret és etika; Ember és társadalomismeret, etika; Társadalomismeret; Művészettörténet. A felsorolt tantárgyakból az iskola kötelező jelleggel, vállalja a tanulók felkészítését a középszintű érettségi vizsgára. Iskolánk helyi tantervének követelményeit teljesítve válik a tanuló jogosulttá az érettségi vizsga teljesítésére.

 

Iskolánk a 11-12. évfolyamon az emelt szintű érettségire történő felkészítéshez az emelt szintű oktatásban alkalmazott fejlesztési feladatokat és követelményeket a NAT és az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet alapján vállalja.

 

3.2.5. A csoportbontások szervezési elvei

 

Iskolánkban az idegen nyelvek csoportbontásban történő tanítása alapvető fontosságú, mivel fontosnak tartjuk, hogy már a tanóra keretében is helyet kapjon az egyéni alkotómunka, a személyre szabott tanári odafigyelés. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására. Az érettségi követelményekhez igazodva a végzősök matematika, illetve különböző fakultációs óráit is csoportbontásban tanítjuk.

 

 

A választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni. Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a kurzus vezetésére. A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne.

 

3.3. Tantárgyi struktúra és óraszámok

 

Az iskolánk pedagógiai programja helyi tantervének kidolgozásakor az 51/2012. (XII.21.) számú EMMI által kiadott kerettanterveket alkalmazzuk helyi tantervünk kialakításánál. A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok tartalmazzák.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a 9–12. évfolyamon

 


OSZTÁLYOK

9.

10.

11.

12.

Előírt óraszám


35


36


35


35

Összes óraszám


34


34


31


26

Különbözet


-1


-2


-4


-9

Alapórák

Magyar


3


4


4


4

Angol


4


4


4


4

2. nyelv


4


4


4


 

Matematika


3


3


3


3

Történelem


2


2


3


3

Etika


 


 


1


1

Társadalmi ismeretek


 


 


 


1

Biológia


3


2


2


2

Fizika


2


3


 


 

Kémia


1


2


 


 

Földrajz


2


1


 


 

Ének


1


1


 


 

Vizuális kultúra


1


1


 


 

Művészettörténet


 


 


2


2

Informatika


2


1


 2


 

Testnevelés


5


5


5


5

Osztályfőnöki


1


1


1


1

Fakultációk, Gyakorló órák, Szakkörök

Magyar Emelt


 


 


1


Magyar


 


 


 


1

Matematika


 


 1


1


 

Matematika gyakorlás A


 


 


 


2

Matematika gyakorlás B


 


 


 


2

Történelem Emelt


 


 


2


2

Történelem


 


 


 


1

2. nyelv


 


 


 


2

Etika


 


 


 


2,5

Biológia Emelt


 2


2

Kémia Emelt


 


 


2


 2

Vizuális kultúra szakkör


2


 


 

Fizika Közép


 


 


2


2

Művészettörténet


 


 


2


2

Informatika


 


 


2


2

Testnevelés


 


 


 


1

 

 

 

3.3.2. Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a 7–12. évfolyamon

 


OSZTÁLYOK

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Előírt óraszám


30


30


35


36


35


35

Összes óraszám


32


34


34


34


31


26

Különbözet


+2


+4


-1


-2


-4


-9

Alapórák

Magyar


3


4


3


4


4


4

Angol


6


6


4


4


4


4

2. nyelv


 


 


4


4


4


 

Matematika


3


3


3


3


3


3

Történelem


2


2


2


2


3


3

Etika


1


1


 


 


1


1

Társadalmi ismeretek


 


 


 


 


 


1

Biológia


1,5


3


3


2


2


2

Fizika


2


2


2


3


 


 

Kémia


2


1


1


2


 


 

Földrajz


1,5


2


2


1


 


 

Ének


1


1


1


1


 


 

Vizuális kultúra


1


1


1


1


 


 

Művészettörténet


 


 


 


 


2


2

Informatika


1


1


2


1


 2


 

Technika és Életvitel


1


 


5


5


5


5

Testnevelés


5


5


1


1


1


1

Osztályfőnöki


1


1


3


4


4


4

Fakultációk, Korrepetálás, Gyakorló órák, Szakkörök

Magyar Emelt


 


 


 


 


1


1

Magyar


 


 


 


 


 


1

Matematika


 


 


 


 


1


 

Matematika korrepetálás


 


1


 


 1


 


 

Matematika gyakorlás A


 


 


 


 


 


2

Matematika gyakorlás B


 


 


 


 


 


2

Történelem Emelt


 


 


 


 


2


2

Történelem


 


 


 


 


 


1

2. nyelv


 


 


 


 


 


2

Etika


 


 


 


 


 


2,5

Biológia Emelt


 


 


 


 2


2


2

Kémia Emelt


 


 


 


 


2


 2

Vizuális kultúra szakkör


2


 


 

Fizika Közép


 


 


 


 


2


2

Művészettörténet


 


 


 


 


2


2

Informatika


 


 


 


 


2


2

Testnevelés


 


 


 


 


 


1

 

3.3.3. Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a 5–12. évfolyamon

 


OSZTÁLYOK

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Előírt óraszám


28


28


30


30


35


36


35


35

Összes óraszám


32


30


32


34


34


34


31


26

Különbözet


+4


+2


+2


+4


-1


-2


-4


-9

Alapórák

Magyar


4


4


3


4


3


4


4


4

Angol


6


6


6


6


4


4


4


4

2. nyelv


 


 


 


 


4


4


4


 

Matematika


4


3


3


3


3


3


3


3

Történelem


2


2


2